Skip to main content

Plan nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11.) a sukladno Financijskom planu za 2012. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena
vrijednost nabave
(bez PDV-a)   
NAPOMENA
 1.  32113  Smještaj na službenom putu  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 2.  32131  Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8  16.260,16  BAGATELNA NABAVA
 3.  3221  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ( uredski materijal, literatura ,materijal i sredstva za čišćenje i održavanje  22800000-8  31.707,31  BAGATELNA NABAVA
 4.  32231  Električna energija, 65310000-9  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 5.  32233  Plin, 65210000-8  40.650,40  BAGATELNA NABAVA
 6.  32234  Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3  48.780,48  BAGATELNA NABAVA
 7.  Sitni inventar i auto gume  21.951,22   BAGATELNA NABAVA
 8.  32251  Sitni inventar  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 9.  32252  Auto gume, 34351100-3  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 10.  32271  Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, 18110000-3  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 11.  3231  Usluge telefona ,pošte i prijevoza, 64110000-0  44.715,44  BAGATELNA NABAVA
 12.  32321  Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata 50700000-2  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 13.  32322  Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme 50310000-1  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 14.  32323  Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava, 050112000-3  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 15.  32329  Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta-kontrolna ispitivanja, 71632000-7  26.016,26  BAGATELNA NABAVA
 16.  32334  Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6  8.130,08  BAGATELNA NABAVA
 17.  3234  Komunalne usluge, 65000000-3  2.439,02  BAGATELNA NABAVA
 18.  32361  Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0  10.569,10  BAGATELNA NABAVA
 19.  3234  Revizorske usluge, 79212000-3  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 20.  3237  Geodetske usluge, 71355000-1
 21.  323751  Grad Pleternica (Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078)  65.040,64  BAGATELNA NABAVA
 22.  323752  Grad Pakrac(Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099,L 37157,
L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016)
 69.105,68  BAGATELNA NABAVA
 23.  323753  Grad Lipik (Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009)  28.455,28  BAGATELNA NABAVA
 24.  323754  Grad Kutjevo (Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117)  65.040,64  BAGATELNA NABAVA
 25.  323755  Općina Čaglin (Ž 4124, L 41048, L 41064)  20.325,20  BAGATELNA NABAVA
 26.  323756  Općina Jakšić (Ž 4116)  20.325,20  BAGATELNA NABAVA
 27.  323757  Općina Kaptol (Ž 4101, Ž 4115, L 41032)  30.081,30  BAGATELNA NABAVA
 28.  323758  Općina Velika (Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077)  51.219,50  BAGATELNA NABAVA
 29.  323759  Općina Brestovac (L 41022)  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 30.  32376  Usluge vještačenja, 71319000-7  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 31.  32379  Ostale intelektualne usluge – usluge ovjere bilježnika, 79132000-8  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 32.  32382  Usluge razvoja razvoja software-a, 72500000-0  15.447,15  BAGATELNA NABAVA
 33.  32389  Ostale računalne usluge, 72413000-8  8.130,08  BAGATELNA NABAVA
 34.  32395  Usluge čišćenja, pranja i slično, (čišćenje ureda),
90919200-4
 21.138,21  BAGATELNA NABAVA
 35.  32394  Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1  2.439,02  BAGATELNA NABAVA
 36.  3239  Ostale nespomenute usluge  27.642,27  BAGATELNA NABAVA
 37.  32921  Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0  17.000,00  BAGATELNA NABAVA
 38.  32922  Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5  69.000,00  BAGATELNA NABAVA
 39.  32931  Reprezentacija  24.390,24  BAGATELNA NABAVA
 40.  32941  Tuzemne članarine  42.276,42  BAGATELNA NABAVA
 41.  3431  Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 66110000-4  20.325,20  BAGATELNA NABAVA
 42.  4213  Ž 4101 Velika Kutjevo-projektna dokumentacija,71242000-6  45.528,45  BAGATELNA NABAVA
 43.  4213  Ž 4101Velika Kutjevo-kontrolna ispitivanja, 71632000-7  8.130,08  BAGATELNA NABAVA
 44.  4213  Ž 4236 Dobrovac-Poljana-kontrolna ispitivanja, 71632000-7  8.130,08  BAGATELNA NABAVA
 45.  4213  L 41001-G.Obrijež-Kapetanovo Polje-kontrolna ispitivanja, 71632000-7  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 46.  4213  L 41074-Lakušija Sesvete- kontrolna ispitivanja, 71632000-7  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 47.  4213  L 41072-Ulica Lj. Gaja u Pleternici- kontrolna ispitivanja, 71632000-7  16.260,16  BAGATELNA NABAVA
 48.  42211  Računala i računalna oprema, 3020000-1  69.105,68  BAGATELNA NABAVA
 49.  42219  Ostala uredska oprema, 30100000-0  12.195,12  BAGATELNA NABAVA

 

R.B.
Ev. broj nabave 
Pozicija
Računskog plana 
Naziv predmeta nabave  (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost bez PDV-a 
Vrsta
postupka 
Ugovor
ili OS 
Planirani početak postupka 
Planirano trajanje ugovora 
NAPOMENA 
 50.  32329  Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g.
45233141
 7.193.128,83  otvoreni  ugovor  1.11.2011.-
31.10.2012.
 1 godina  Ug.temeljem OS iz 2009. god.
 51.  02/2012.  32329  Izvanredno održavanje žup. i lok. 45233141-9  1.600.000,00  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  90 dana
 52.  02/2012.  32329  Ž 4236 Dobrovac-Poljana
45233141-9
 681.300,70  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  90 dana
 53.  02/2012.  32329  L 41001 Donja Obrijež- G. Obrijež, 45233141-9  276.422,72  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  90 dana
 54.  02/2012.  32329  L 41058 Blacko-Trapari
45233141-9
 642.276,58  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  90 dana
 55.  06/2012.  42131  Sanacija AB propusta i mostova, 45221119-9
 56.  06/2012.  42131  Ž 4101 Velika – Kutjevo
 45221119-9
 214.634,21  otvoreni  ugovor  4. mj. 2012.
 57.  05/2012.  42131  Ž 4236 Poljana-Dobrovac 45221119-9  349.593,44  otvoreni  ugovor  4. mj. 2012.
 58.  3/2012.  42131  L 41001 Donja Obrijež-Kapetanovo polje
45233120-6
 556.910,55  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  60 dana
 59.  04/2012.  42131  L 41074 Lakušija – Sesvete, 45221119-9  540.650,35  otvoreni  ugovor  4. mj. 2012.  30 dana
 60.  07/2012.  42131  Rekonstrukcija–sanacija odvodnje L 41072 Lj. Gaja u Pleternici, 45233141-9  1.934.959,40  otvoreni  ugovor  6 mj. 2012.
 61.  08/2012.  42131  Rekonstr.–sanacija odvodnje L 41072 Lj. Gaja u Pleternici,-stručni nadzor nad izvođenjem radova-71247000-1  81.300,80  otvoreni  ugovor  6 mj. 2012.
 62.  01/2012.  32373  Usluge pravnih savjeta i zastupanja, 79110000-8  500.000,00  Usluge iz dodatka II B  Ugovor o usluzi     1.1.2012.  1 godina
 63.  CVH i STP  323999  Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini  219.512,60  Izuzeto od primjene ZJN  ugovor  1.1.2012.  1 godina

 

U Požegi, 16.02. 2012. godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ravnatelj:

                                                                                                                                                                                                                                                         Mijo Jozak, građ. teh.