Skip to main content

I. Izmjena plana nabave za 2014. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) a sukladno Financijskom planu za 2014. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

I. IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave
Procijenjena vrijednost vrijednost nabave (bez PDV-a)
Napomena
     
Plan
I.izmjena
 
1. 32113 Smještaj na službenom putu 4.800,00 6.400,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari,savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 9.600,00 11.200,00 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal, 22800000-8 16.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 4.800,00 6.400,00 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin, 65210000-8 30.400,00 18.400,00 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 48.000,00 40.000,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 10.400,00 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 9.600,00 Bagatelna nabava
11. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 40.000,00 Bagatelna nabava
12. 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i slično) 8.000,00 6.400,00 Bagatelna nabava
13. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 12.000,00 Bagatelna nabava
14. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 20.000,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.000,00 Bagatelna nabava
17. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 8.000,00 Bagatelna nabava
  32375 Geodetsko katastarske usluge: 347.200,00 347.200,00  
18. 323751 Grad Pleternica 140.000,00 Bagatelna nabava
19. 323751 Grad Pleternica, Bučje-Lovčić 52.200,00 Bagatelna nabava
20. 323753 Grad Lipik (Marino selo) 40.000,00 Bagatelna nabava
21. 323754 Grad Kutjevo, Ciglenik-Bilač, dionica Grada Kutjeva 30.000,00 Bagatelna nabava
22. 323755 Općina Čaglin, Ciglenik-Bilač, dionica Općine Čaglin 30.000,00 42.000,00 Bagatelna nabava
23. 323758 Općina Velika, Trenkovo-Bakovci 30.000,00 Bagatelna nabava
24. 323757 Općina Kaptol, Ž 4115 u Alilovcima 25.000,00 Briše se Bagatelna nabava
25. 323759 Katastarske usluge 13.000,00 Bagatelna nabava
26. 4511114 Vinogradska i Gajeva ulica u Pleternici, izrada projektne dokumentacija , 71242000-6 120.000,00 Bagatelna nabava
27. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
28. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge procjene i sudskih vještaka 66519500-6 16.000,00 Bagatelna nabava
29. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 19.200,00 Bagatelna nabava
30. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 4.000,00 Bagatelna nabava
31. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično (čišćenje ureda), 90919200-4 16.000,00 Bagatelna nabava
32. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 3.200,00 Bagatelna nabava
33. 3239900 Ostale nespomenute usluge 20.800,00 44.800,00 Bagatelna nabava
34. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 20.000,00 12.000,00 Bagatelna nabava
35. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 60.000,00 Bagatelna nabava
36. 32931 Reprezentacija 24.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava
37. 32941 Tuzemne članarine 32.000,00 Bagatelna nabava
38. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 Bagatelna nabava
39. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 8.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava
40. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 40.000,00 Bagatelna nabava
41. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Bagatelna nabava
42. 42621 Ulaganja u računalne programe 48.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava
43. 42219 Ostala uredska oprema 16.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
       
Plan
I.izmjena
         
44.   32349 Ostale komunalne usluge, vodna naknada 65000000-3 248.000,00 1.1.2014. 31.12.2014. Izuzeto od primjene ZJN
45.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 248.000,00     1.1.2014. 31.12.2014. Izuzetood primjene ZJN
46. 01/2014. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja, 79110000-8 120.000,00 96.000,00 Pret. obavijest o sklap. ugo. Usluge iz dodatka II B, ugovor 1.1.2014. 1 godina  
47. 02/2014. 32321 Redovito održavanje i zaštita žup. i lokalnih cesta u 2014. g. 45233141 31.500.000,00 otvoreni Okvirni sporazum 02.2014. 4 godine  
48. 03/2014. 4511 L 41078 Pleternica D 525-gospodarska zona-D38, ulica A.M. Reljkovića 2.080.000,00 2.400.000,00 otvoreni ugovor 02. mjesec 2014. 90 kalendarskih dana  
49. 04/2014. 4511 L 41063 Tulnik-D38 240.000,00 160.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 03. mjesec 2014. 30 kalendarskih dana  
50. 05/2014. 32321 Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4101 (Biškupci (ŽC 4100)-Kaptol-Vetovo-ŽC 4030 320.000,00 330.000,00 Bagatelna objava na web stra. Ugovor 03. mjesec 2014. 60 kalendarskih dana  
51. 06/2014. 32329 L 41055 Koprivnica-Poloje-Ž 4185 1.120.000,00 1.160.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2014. 60 kalendarskih dana  
52. 07/2014. 4511 Isporuka 5 automatskih stacionarnih brojila prometa 325.300,00 Nadmetanje i sredstva osigurava HC Zagreb ugovor 01.2014. Po potpisu ugovora  
53. 08/2014.   Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4117 (ŽC 4030-Kutjevo-Bektež (D51) 950.000,00 otvoreni ugovor 7. mjesec 2014. 60 radnih dana  
                     
54.     Sanacija propusta na ŽC 4236 (Poljana (ŽC 3168)-Gaj-Kukunjevac- Dobrovac (D47)u naseljima Dobrovac i Kukunjevac 400.000,00 Bagatelna nabava ugovor 6. mjesec 2014. 45 radnih dana  
55.     Izrada projektne dokumentacije sanacija propusta na ŽC 4236 (Poljana (ŽC3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) u naseljima Dobrovac i Kukunjevac 28.000,00 Bagatelna nabava ugovor 5.mjesec 2014. 10 dana  
      Nadzor nad izvođenjem radova,sanacija propusta na ŽC 4236 (Poljana ( ŽC3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) u naseljima Dobrovac i Kukunjevac 24.000,00 Bagatelna nabava ugovor 7. mjesec 2014. Po ugovoru sa izvođačem radova  
56. 09/2014.   Sanacija klizišta: 1. LC 41006 (LC 33073 – Bujavica) 2. LC 41059 (Frkljevci (DC525) Zagrađe-ŽC 4185)) 3. ŽC 4185 (Dragovci (DC49)-Bilice-DC 525) dionica Zagrađe – lovačka kuća 1.100.000,00 otvoreni ugovor 11. mjesec 2014. 45 radnih dana  
57.     Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju pješačkog mosta na vodotoku Tomaševac u Gradu Kutjevo (ŽC 4101 Biškupci (ŽC4100)-Kaptol-Vetovo-Kutjevo 18.000,00 Bagatelna nabava ugovor 9. mjesec 2014. 22.09.2014.  
58.   451197 Izgradnja promjenjive prometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci – sjever 54.990,00 Bagatelna nabava ugovor 11. mjesec 2014. 5 dana  
59.     Izrada projektne dokumentacije izgradnja promjenjiveprometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci – sjever 28.800,00 Bagatelna nabava ugovor 11. mjesec 2014. 10 dana  
60.     Vinogradska ulica u Pleternici, priprema i praćenje projekata 160.000,00 Bagatelna nabava ugovor 11. mjesec 2014.  
61.     Ulica Ljudevita Gaja u Pleternici, priprema i praćenje projekata   160.000,00 Bagatelna nabava ugovor 11. mjesec 2014.  

U Požegi, 30. siječnja 2015. godine

Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.