Skip to main content

Plan nabave za 2013. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11.), a sukladno Financijskom planu za 2013. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
Napomena
1. 32113 Smještaj na službenom putu 8.400,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal, 22800000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 7.200,00 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin, 65210000-8 40.000,00 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 56.000,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 9.600,00 Bagatelna nabava
11. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 40.000,00 Bagatelna nabava
12. 32313 Poštarina ( pisma, tiskanice i slično) 8.000,00 Bagatelna nabava
13. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 9.600,00 Bagatelna nabava
14. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.000,00 Bagatelna nabava
17. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 8.000,00 Bagatelna nabava
18. 32374 Revizorske usluge, 79212000-3 12.000,00 Bagatelna nabava
19. 32375 Geodetsko katastarske usluge:    
20. 323751 Grad Pleternica ( Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078) 55.200,00 Bagatelna nabava
21. 323753 Grad Pakrac ( Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099, L 37157, L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016) 55.200,00 Bagatelna nabava
22. 323753 Grad Lipik ( Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009) 36.000,00 Bagatelna nabava
23. 323754 Grad Kutjevo ( Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117) 52.000,00 Bagatelna nabava
24. 323755 Općina Čaglin ( Ž 4124, L 41048, L 41064) 26.400,00 Bagatelna nabava
25. 323756 Općina Jakšić (Ž4116) 32.000,00 Bagatelna nabava
26. 323757 Općina Kaptol ( Ž 4101, Ž 4115, L 41032) 39.200,00 Bagatelna nabava
27. 323758 Općina Velika ( Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077) 52.000,00 Bagatelna nabava
28. 323759 Općina Brestovac ( L 41022) 52.000,00 Bagatelna nabava
29. 32376 Usluge vještačenja, 713190000-7 12.000,00 Bagatelna nabava
30. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 20.000,00 Bagatelna nabava
31. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 15.200,00 Bagatelna nabava
32. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 8.000,00 Bagatelna nabava
33. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično (čišćenje ureda), 90919200-4 30.400,00 Bagatelna nabava
34. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 3.200,00 Bagatelna nabava
35. 3239900 Ostale nespomenute usluge 19.400,00 Bagatelna nabava
36. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 20.000,00 Bagatelna nabava
37. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 60.000,00 Bagatelna nabava
38. 32931 Reprezentacija 24.000,00 Bagatelna nabava
39. 32941 Tuzemne članarine 32.000,00 Bagatelna nabava
40. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 Bagatelna nabava
41. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 8.000,00 Bagatelna nabava
42. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 Bagatelna nabava
43. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Bagatelna nabava
44. 42211 Računska i računalna oprema, 3020000-1 16.000,00 Bagatelna nabava
45. 42219 Ostala uredska oprema, 30100000-0 4.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost ( bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
46.   32349 Ostale komunalne usluge, vodna naknada 65000000-3 248.000,00   31.12.2013. Izuzeto od primjene ZJN
47.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 235.000,00       31.12.2013. Izuzeto od primjene ZJN
48. 01/2013. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 200.000,00 Pret.obavijest o sklap. ugo. Usluge iz dodatka II B 1.1.2013. 1 godina  
49. 02/2013. 42131 L 41064 Čaglin (D53) – Latiovac – Ivanovac Požeški, izgradnja nogostupa 248.000,00 otvoreni ugovor 02. 2013. 30 dana  
50.   32329 Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g. 45233141 7.193.129,00 otvoreni ugovor 1.11.2012. 1.11.2012.- 31.10.2013. Ugovor temeljem OS iz 2009. god.
51. 03/2013. 32329 Ž 4124 N. Ljeskovica (D53), presvlačenje dionice Čaglin-Ljeskovica CPV, 45233141-9 320.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana Redni broj  51., 52.,53. i 54. plana biti će jedan predmet nabave
52. 03/2013. 32329 Ž 4030, D 34, Moslavački Krčenik-Zdenci-Orahovica- Kutjevo-Pleternica (D38) presvlačenje dionice Grabarje – Gradac CPV 45233141-9 320.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana  
53. 03/2013. 32329  L 41004 Gaj (Ž 4236)-Toranj L 41005, presvlačenje dionice Gaj – Brekionska CPV, 45233141-9 240.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana  
54. 03/2013. 32329 L 41077, Ž 4253 gospodarska zona Velika – Ž 4101, presvlačenje dionice 45233141-9 320.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana  
55. 04/2013. 42131 Ž 4124 Nova Ljeskovica- D53, građenje 480.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 40 radnih dana  
56. 05/2013. 42131 L 41072, L 41054 vinska cesta- vikend naselje Pleternica, ulica Lj. Gaja, izgradnja 1.200.000,00 otvoreni ugovor 02. mjesec 2013. 90 radnih dana  

U Požegi, 31. siječnja 2013. godine

Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.