Skip to main content

I. Izmjena plana nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) a sukladno I. Izmjenama i dopunama Financijskom planu za 2015. godinu, ravnatelj Županijske uprave za ceste , donosi

I. IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

R.B.
Pozicija
Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
I.izmjena, procj. vrijednost (bez PDV-a)
Napomena
1. 32113 Smještaj na službenom putu 4.800,00 6.000,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari,savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 9.600,00 0 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal , 22800000-8 32.000,00 0 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 6.400,00 0 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 0 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 0 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin , 65210000-8 22.400,00 0 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 40.000,00 33.600,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 0 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 8.000,00 0 Bagatelna nabava
11. 3227 Službena , radna i zaštitna  odjeća zaposlenika,18110000-3 0 6.400,00 Bagatelna nabava
12. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta  64110000-0 40.000,00 28.000,00 Bagatelna nabava
13. 32313 Poštarina ( pisma, tiskanice i slično) 64110000-0 6.400,00 8.000,00 Bagatelna nabava
14. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 28.000,00 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 8.000,00 Bagatelna nabava
16. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 36.000,00 Bagatelna nabava
17. 32334 Usluge  informiranja, 79341000-6 8.000,00 0 Bagatelna nabava
18. 32334 Usluge promidžbe, 79341000-6 8.000,00 0 Bagatelna nabava
19. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 12.000,00 Briše se Bagatelna nabava
20. 323751 Katastarske usluge 12.000,00 0 Bagatelna nabava
21. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 24.000,00 0 Bagatelna nabava
22. 32376 Usluge procjene  i vještačenja 66519500-6 16.000,00 152.000,00 Bagatelna nabava
23. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 19.200,00 0 Bagatelna nabava
24. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 4.800,00 0 Bagatelna nabava
25. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 16.000,00 0 Bagatelna nabava
26. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 4.000,00 0 Bagatelna nabava
27. 3239900 Ostale nespomenute usluge 62.800,00 0 Bagatelna nabava
28. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 16.000,00 12.000,00 Bagatelna nabava
29. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 44.000,00 0 Bagatelna nabava
30. 32931 Reprezentacija 40.000,00 28.000,00 Bagatelna nabava
31. 32941 Tuzemne članarine 24.000,00 28.000,00 Bagatelna nabava
32. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 0 Bagatelna nabava
33. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 16.000,00 36.000,00 Bagatelna nabava
34. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 0 Bagatelna nabava
35. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Briše se Bagatelna nabava
36. 42619 Ulaganja u računalne programe 48.000,00 0 Bagatelna nabava
37. 422 Ostala uredska oprema 16.000,00 Briše se Bagatelna nabava
38. 42211 Računala i računalna oprema, 30200000-1 0 16.000,00 Bagatelna nabava
R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost ( bez PDV-a)
Izmjena proc. vrijed. (bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
 
39.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 280.000,00 0     1.1.2015. 31.12.2015. Izuzeto  od primjene ZJN  
40. 01/2015. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 80.000,00 0 Bag.nabava, poziv Usluge iz dodatka II B, ugovor 1.1.2015. 1 godina    
41.   32375 Geodetsko katastarske usluge: upis cesta u 2015. godini 237.000,00 120.000,00 Otvoreni   02. 2015. 1 godina    
42. 02/2015. 32321 Redovito  održavanje i zaštita  žup. i lokalnih cesta u 2015.
45233141
15.750.000,00 0 otvoreni Okvirni sporazum 02.2015. 2 godine    
43. 03/2015. 3232 ŽC 4116 Kamenolom Vetovo-Vetovo-Jakšić-DC38, sanacija odvodnje 400.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 45  kalendarskih dana    
44. 04/2015. 3232 LC 41068 Bučje (ŽC 4185)-Lovčić (ŽC4186), rekonstrukcija kolnika 960.000,00 0 otvoreni ugovor 02. mjesec 2015.  60 kalendarskih dana    
45. 05/2015. 32321 LC 41040 , ŽC 4101-Mitrovac(zapad)-Novi Mitrovac-ŽC 4101, rekonstrukcija kolnika 560.000,00 720.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2015. 60 kalendarskih dana    
46.   32321 Sanacija klizišta Kutjevo – Orahovica ( Petrov vrh) 0 800.000,00 otvoreni ugovor 09.mjesec 2015. 30 kalendarskih dana    
47. 06/2015. 32321 ŽC 3168 Uljanik (DC26)-Poljana-Međurić-Banova Jaruga(ŽC3124) dionica Poljana-Antunovac
LC 41004 Gaj (ŽC4236)Toranj-LC41005, presvlačenje kolnika
1.280.000,00 0 otvoreni ugovor 03. mjesec 2015.  30 kalendarskih dana    
48. 07/2015. 3232 ŽC 4115 Kaptol (ŽC 4101) Alilovci-a.g.Grada Požege
ŽC 4253 Ćeralije (DC69)-Drenovac-a.g.grada Požege, dionica Trenkovo-Velika, presvlačenje kolnika
1.120.000,00 0 otvoreni ugovor 03.mjesec 2015.  30 kalendarskih dana    
49. 08/2015. 3232 LC 41054 a.g. Grada Požege-Starac-Vinogradska Pleternica DC 38 nastavak, rekonstrukcija kolnika 200.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 06. mjesec 2015. 90 kalendarskih dana    
50.   451 LC 41054 a.g. Grada Požege-Starac-Vinogradska Pleternica DC 38 izrada projektne dokumentacije i geodetski elaborat 0 81.200,00 Bagatelna nabava po pozivu Ugovor 04. mjesec 2015. 20 dana    
51. 09/2015. 3232 LC 41064 Čaglin DC 53-Latinovac-Ivanovac Požeški, ulica B. Radića, sanacija odvodnje 160.000,00 440.000,00 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 60 kalendarskih
dana
   
52. 10/2015. 3232 LC 41011 Kapetanovo polje (LC41001)-Ploštine-Donja Obrijež(ŽC 4097), dionica Ploštine-Kapetanovo Polje, rekonstrukcija kolnika 280.000,00 360.000,00 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 30 kalendarskih dana    
53.   3232 Izrada  tehničke dokumentacije: mostovi i propusti na županijskim i lokalnim cestama Požeško-slavonske županije 0 184.000,00 Bagatelna, poziv za dostavu ponuda ugovor 07.mjesec 2015. 120 dana    
54.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik I.) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 01.04. – 15.06.2015.    
55.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik II.) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 01.04.-15.06.2015.    
56.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik III.) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 15.05.-15.07.2015.    
57.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik IV) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 15.06.-15.08.2015.    
58.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik V) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 01.07.-15.09.2015.    
59.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik VI) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 15.06.-31.08.2015.    
60.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik VII) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 01.04.-31.08.2015.    
61.   4511 Postavljanje semafora kod Osnovne škole u Trenkovu 0 60.000,00 Bagatelna nabava-poziv ugovor 09. mjesec 2015. 5 dana    
62.   4511 Izgradnja promjenjive  prometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci – jug 54.690,00 60.000,00 Bagatelna nabava ugovor 01. mjesec 2015. 5 dana   5
a

Požega, 13. 11. 2015.
RAVNATELJ: Mijo Jozak, građ.teh.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *