Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se uređuju uvjeti ponovne uporabe NN 67/17 s poveznicom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_67_1577.html

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja isključivih prava na ponovnu uporabu informacija NN 20/16 s poveznicom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_582.html

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

ZAKONI I PRAVILNICI:
Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13),
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 85/15)
OBRASCI:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Godišnje izvješće 2022.
Godišnje izvješće 2021., Godišnje izvješće 2021. (csv)
Godišnje izvješće 2020., Godišnje izvješće 2020. (csv)
Godišnje izvješće 2019.
Godišnje izvješće 2018.
Godišnje izvješće 2017.

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:
Tijelo javne vlasti naplaćuje naknadu za pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, čl. 19. te odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/15, čl. 20.
Sukladno zakonskim odredbama:
• Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
• Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
• Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.
Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Zrinka Vulić, dipl.iur.
ZAMJENICA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE: Marija Katranček Prepelac, admin.referent-tajnica
Tel: 034/271606
E-mail: uprava-za-ceste@po.t-com.hr

KORISNI LINKOVI

  • Hrvatski auto klub
  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
  • Državni hidrometeorološki zavod
  • Požeško-slavonska županija
  • Ministarstvo unutarnjih poslova RH

INFO

  • ŽUC Požeško-slavonske županije
  • Matije Gupca 6, 34000 Požega, HRVATSKA

  • 00385 (0)34 271 606

  • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati