Plan nabave za 2014. godinu

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13. i 143/13.) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) a sukladno Financijskom planu za 2014. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
Napomena
1. 32113 Smještaj na službenom putu 4.800,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 9.600,00 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal, 22800000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 4.800,00 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin, 65210000-8 30.400,00 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 48.000,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 9.600,00 Bagatelna nabava
11. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 40.000,00 Bagatelna nabava
12. 32313 Poštarina ( pisma, tiskanice i slično) 8.000,00 Bagatelna nabava
13. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 12.000,00 Bagatelna nabava
14. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.000,00 Bagatelna nabava
17. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 8.000,00 Bagatelna nabava
  32375 Geodetsko katastarske usluge: 347.000,00  
18. 323751 Grad Pleternica ( L 41054, L 41072) 140.000,00 Bagatelna nabava
19. 323751 Grad Pleternica, Bučje – Lovčić 52.200,00 Bagatelna nabava
20. 3323753 Grad Lipik ( Marino selo) 40.000,00 Bagatelna nabava
21. 323754 Grad Kutjevo , Ciglenik-Bilač, dionica Grada Kutjeva 30.000,00 Bagatelna nabava
22. 323755 Općina Čaglin , Ciglenik-Bilač, dionica Općine Čaglin 30.000,00 Bagatelna nabava
23. 323758 Općina Velika , Trenkovo-Bakovci 30.000,00 Bagatelna nabava
24. 323758 Općina Kaptol, Ž 4115 u Alilovcima) 25.000,00 Bagatelna nabava
25. 4511 Vinogradska ulica u Pleternici , izrada projektne dokumentacija , 71242000-6 120.000,00 Bagatelna nabava
26. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
27. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge procjene 66519500-6 16.000,00 Bagatelna nabava
28. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 19.200,00 Bagatelna nabava
29. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 4.000,00 Bagatelna nabava
30. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 16.000,00 Bagatelna nabava
31. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 3.200,00 Bagatelna nabava
32. 3239900 Ostale nespomenute usluge 20.800,00 Bagatelna nabava
33. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 20.000,00 Bagatelna nabava
34. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 60.000,00 Bagatelna nabava
35. 32931 Reprezentacija 24.000,00 Bagatelna nabava
36. 32941 Tuzemne članarine 32.000,00 Bagatelna nabava
37. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 Bagatelna nabava
38. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 8.000,00 Bagatelna nabava
39. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 Bagatelna nabava
40. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Bagatelna nabava
41. 42619 Ulaganja u računalne programe 48.000,00 Bagatelna nabava
42. 42219 Ostala uredska oprema 16.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost ( bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
43.   32349 Ostale komunalne usluge, vodna naknada 65000000-3 248.000,00 01.01.2014. 31.12.2014. Izuzeto od primjene ZJN
44.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 248.000,00     01.01.2014. 31.12.2014. Izuzeto od primjene ZJN
45. 01/2014. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 120.000,00 Pret.obavijest o sklap. ugo. Usluge iz dodatka II B 1.1.2014. 1 godina  
46. 02/2014. 32329 Redovito održavanje i zaštita žup. i lokalnih cesta u 2014. g. 45233141 31.500.000,00 otvoreni Okvirni sporazum 02. 2014. 4 godine  
47. 03/2014. 4511 L 41078 Pleternica D 525-gospodarska zona-D38, ulica A.M.Reljkovića 2.080.000,00 otvoreni ugovor 02. mjesec 2014. 90 kalendarskih dana  
48. 04/2014. 4511 L 41063 Tulnik-D38 240.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 03. mjesec 2014. 30 kalendarskih dana  
49. 05/2014. 32329 Sanacija propusta Ž 4101 Biškupci(Ž4100)-Kaptol-Vetovo-D49, Ž 4236 Poljana (Ž3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) 320.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2014. 60 kalendarskih dana  
50. 06/2014. 32329 L 41055 Koprivnica-Poloje-Ž 4185 1.120.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2014. 60 kalendarskih dana  
51. 07/2014. 4511 Isporuka 5 automatskih stacionarnih brojila prometa 325.300,00 Nadmetanje i sredstva osigurava HC Zagreb ugovor 01/2014. Po potpisu ugovora  

U Požegi, 31. siječnja 2014. godine

Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.

KORISNI LINKOVI

  • Hrvatski auto klub
  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
  • Državni hidrometeorološki zavod
  • Požeško-slavonska županija
  • Ministarstvo unutarnjih poslova RH

INFO

  • ŽUC Požeško-slavonske županije
  • Matije Gupca 6, 34000 Požega, HRVATSKA

  • 00385 (0)34 271 606

  • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati