Skip to main content

Zakoni, pravilnici, odluke i obavijesti

USTROJSTVO

Zakon o ustanovama – NN 76/93, NN 29/97NN 47/99NN 35/08, NN 127/19, NN 151/22
Odluka o osnivanju s izmjenama i dopunama
Statut ŽUC PSŽ
Izmjena statuta ŽUC PSŽ

ZAKONI

 1. Zakon o cestama (NN 84/1118/1322/1354/13148/1392/14110/19, 144/21, 114/22, 04/23)
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/0874/1180/1392/1464/15108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22)
 4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/201365/2017114/201839/2019, 98/19, 67/23)
 5. Zakon o gradnji (NN 153/201320/201739/2019125/19)
 6. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015118/2018110/2019)
 7. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 144/22)
 8. Zakon o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
 9. Zakon o proračunu (NN 144/21)
 10. Zakon o radu (NN 93/2014, NN 127/17, NN 98/19, 151/22, 64/23)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/1598/2015)
 2. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
 3. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 4. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 5. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)
 6. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14107/1520/1798/19, 121/19)
 7. Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99)
 8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)
 9. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
 10. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/18, 45/20, 47/23)
 11. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)
 12. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/0220/17)
 13. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/22)
 14. Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13114/17)
 15. Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN 56/15)
 16. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
 17. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 75/14, NN 7/21 )
 18. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 19. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)
 20. Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16)
 21. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 22. Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)
 23. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 24. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/20)
 25. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
 26. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
 27. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/2020, 30/23)
 28. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17, 19/23)
 29. Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15, 123/22)

ODLUKE

 1. Odluka o razvrstavanju javnih cesta  ( NN 18/21, 64/23, 71/23)
 2. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
 3. Odluka o visini naknade za ceste  što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin (NN 50/9354/93)
 4. Odluku o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)

UREDBE

 1. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
 2. Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz zakona o javnim cestama (NN 112/1997)
 3. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

OSTALI PODZAKONSKI AKTI

 1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/1415/14, 141/22)

 PRAVILNICI I ODLUKE – ŽUC PSŽ

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Procedura o utvrđivanju i naplati prihoda i uplatni računi za prihode ŽUC-a PSŽ

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura stvaranja ugovornih obaveza

Odluka o neisplati donacija

TRANSPARENTNOST

https://transparentnost.zio.hr/zucpsz/

OBAVIJESTI

Obavijest – 24.01. 2020.
Obavijest – 28.12. 2018.
Obavijest – 29.12. 2017.