Autor: ŽUC Požega

Zakoni, pravilnici, odluke i obavijesti

USTROJSTVO

Zakon o ustanovama – NN 76/93, NN 29/97NN 47/99NN 35/08, NN 127/19
Odluka o osnivanju ŽUC Požeško-slavonske županije
Statut ŽUC Požega

ZAKONI

 1. Zakon o cestama (NN 84/1118/1322/1354/13148/1392/14110/19)
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/0874/1180/1392/1464/15108/17, 70/19)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)
 4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/201365/2017114/201839/2019, 98/19)
 5. Zakon o gradnji (NN 153/201320/201739/2019125/19)
 6. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015118/2018110/2019)
 7. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 8. Zakon o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
 9. Zakon o proračunu (NN 87/2008 , NN 136/2012, NN 15/2015)
 10. Zakon o radu (NN 93/2014, NN 127/17, NN 98/19)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/1598/2015)
 2. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
 3. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 4. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 5. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)
 6. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14107/1520/1798/19, 121/19)
 7. Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99)
 8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)
 9. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
 10. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/18)
 11. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14)
 12. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/0220/17)
 13. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
 14. Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13114/17)
 15. Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN 56/15)
 16. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
 17. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 75/14, NN 7/21 )
 18. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 19. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)
 20. Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16)
 21. Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 28/1752/17121/17)
 22. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 23. Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)
 24. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 25. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
 26. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
 27. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
 28. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/2020)
 29. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17)
 30. Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

ODLUKE

 1. Odluka o razvrstavanju javnih cesta  ( NN 18/21 )
 2. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
 3. Odluka o visini naknade za ceste  što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin (NN 50/9354/93)
 4. Odluku o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)

UREDBE

 1. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
 2. Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz zakona o javnim cestama (NN 112/1997)
 3. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

OSTALI PODZAKONSKI AKTI

 1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/1415/14)

 PRAVILNICI I ODLUKE – ŽUC POŽEGA

ŽUC Požega – pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
ŽUC Požega – Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

ŽUC Požega – Odluka o visini naknade troškova za izdavanje akata 30/01/2018, 16:23
Obavijest o načinu uplaćivanja prihoda za financiranje javnih potreba ŽUC-a Požeško-slavonske županije 23/02/2017, 13:19

OBAVIJESTI

Obavijest – 24.01. 2020.
Obavijest – 28.12. 2018.
Obavijest – 29.12. 2017.

Izjava o pristupačnosti

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice www.zuc-pz.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežne stranice www.zuc-pz.hr većim dijelom su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
1. Pojedini dokumenti u .pdf i .docx obliku nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku (.docx u originalnom obliku) ili su ponuđeni u obliku poveznice za skidanje na računalo
2. Poveznice na mrežnoj stranici nisu opisne i nemaju informaciju o sadržaju na koji vode

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 01. listopada 2020., temeljem samoprocjene koju je provela Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije dana 21. rujna 2020.
Izjava je zadnji put preispitana 30. rujna 2020.

Podizanje razine pristupačnosti
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
Unatoč naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.zuc-pz.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.
U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.zuc-pz.hr implementirat će se preporuke za unaprijeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Povratne informacije i podaci za kontakt
U slučaju da posjetitelj mrežne stranice www.zuc-pz.hr treba informacije koje su na mrežnim stranicama u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti Službeniku za informiranje:
putem e-pošte na adresu uprava-za-ceste@po.t-com.hr,
putem telefona 034/271-606 u radnom vremenu ŽUC Požeško-slavonske županije,
i poštom na adresu Matije Gupca 6, 34000 Požega, Hrvatska.

ŽUC Požeško-slavonske županije dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica www.zuc-pz.hr nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da ŽUC Požeško-slavonske županije nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Izjava o privatnosti

Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici www.zuc-pz.hr

1. Opće informacije
ŽUC POŽEGA koristi procedure i tehnologiju koji na najbolji način osiguravaju vašu privatnost. Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo, u koju svrhu, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima. Pravila su u skladu s važećim zakonskim propisima i Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u s vezi s obradom osobnih podataka.
Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka
Kako i koje vaše osobne podatke prikupljamo?
Pristup internetskoj stranici www.zuc-pz.hr je slobodan i ne zahtjeva registraciju.
Maloljetnici
Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.
Kontaktiranje
Nakon odgovora na Vaš upit, vaše osobne podatke ćemo obrisati.
Osobni podaci koji su nužni za rješavanje eventualnih prigovora kupaca na proizvod/uslugu čuvaju se 36 mjeseci od dana zaprimanja.

3. Prijenos osobnih podataka
ŽUC POŽEGA će vaše osobne podatke prosljeđivati trećim stranama isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovi)

4. Informacijska sigurnost
Kada ŽUC POŽEGA prikuplja informacije o Vama, osiguravamo da su Vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere.
ŽUC POŽEGA provodi sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koje podijelite s nama, uključujući fizičke, elektroničke i proceduralne mjere.

5. Kolačići
Web stranica koristi se cookies datotekama da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Cookies je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookies datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookies datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

6. Pravo na informacije i sloboda izbora
U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka:
– pravo na pristup podacima koji se odnose na Vas
– pravo na ispravak Vaših osobnih podataka
– pravo na brisanje (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje)
– pravo na ograničenje obrade (npr. kada prigovarate na točnost podataka, dok se podaci ne provjere)
– pravo na prenosivost
– pravo na prigovor na obradu
– povući danu privolu/suglasnost za obradu podataka u bilo kojem trenutku

7. Službenik za zaštitu osobnih podataka
Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka možete uputiti poštom na adresu:

ŽUC POŽEGA
Matije Gupca 6
HR – 34000 Požega, ili e-poštom na uprava-za-ceste@po.t-com.hr

Sukladno važećim zakonskim propisima svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

8. Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu
Ukoliko smatrate da je bilo koje od Vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP):
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Fra Grge Martića 14
HR – 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609-000
Fax: +385 1 4609-099
E-pošta: azop@azop.hr

9. Objavljivanje promjena
Pravila se mogu izmijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, a o svakoj promjeni ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici.