Autor: ŽUC Požega

Zakoni, pravilnici, odluke i obavijesti

USTROJSTVO

Zakon o ustanovama – NN 76/93, NN 29/97NN 47/99NN 35/08, NN 127/19
Statut ŽUC Požega

ZAKONI

 1. Zakon o cestama (NN 84/1118/1322/1354/13148/1392/14110/19)
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/0874/1180/1392/1464/15108/17, 70/19)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)
 4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/201365/2017114/201839/2019, 98/19)
 5. Zakon o gradnji (NN 153/201320/201739/2019125/19)
 6. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015118/2018110/2019)
 7. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 8. Zakon o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
 9. Zakon o proračunu (NN 87/2008 , NN 136/2012, NN 15/2015)
 10. Zakon o radu (NN 93/2014, NN 127/17, NN 98/19)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/1598/2015)
 2. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
 3. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 4. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 5. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)
 6. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14107/1520/1798/19, 121/19)
 7. Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99)
 8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)
 9. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
 10. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/18)
 11. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14)
 12. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/0220/17)
 13. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
 14. Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13114/17)
 15. Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN 56/15)
 16. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
 17. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 75/14, NN 7/21 )
 18. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 19. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)
 20. Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16)
 21. Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 28/1752/17121/17)
 22. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 23. Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)
 24. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 25. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
 26. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
 27. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
 28. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/2020)
 29. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17)
 30. Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

ODLUKE

 1. Odluka o razvrstavanju javnih cesta  ( NN 18/21 )
 2. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
 3. Odluka o visini naknade za ceste  što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin (NN 50/9354/93)
 4. Odluku o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)

UREDBE

 1. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
 2. Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz zakona o javnim cestama (NN 112/1997)
 3. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

OSTALI PODZAKONSKI AKTI

 1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/1415/14)

 PRAVILNICI I ODLUKE – ŽUC POŽEGA

ŽUC Požega – pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

ŽUC Požega – Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o visini naknade

Obavijest o načinu uplaćivanja prihoda za financiranje javnih potreba ŽUC-a Požeško-slavonske županije 23/02/2017, 13:19

Odluka o neisplati donacija

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

OBAVIJESTI

Obavijest – 24.01. 2020.
Obavijest – 28.12. 2018.
Obavijest – 29.12. 2017.

Izjava o pristupačnosti

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice www.zuc-pz.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežne stranice www.zuc-pz.hr većim dijelom su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
1. Pojedini dokumenti u .pdf i .docx obliku nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku (.docx u originalnom obliku) ili su ponuđeni u obliku poveznice za skidanje na računalo
2. Poveznice na mrežnoj stranici nisu opisne i nemaju informaciju o sadržaju na koji vode

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 01. listopada 2020., temeljem samoprocjene koju je provela Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije dana 21. rujna 2020.
Izjava je zadnji put preispitana 30. rujna 2020.

Podizanje razine pristupačnosti
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
Unatoč naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.zuc-pz.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.
U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.zuc-pz.hr implementirat će se preporuke za unaprijeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Povratne informacije i podaci za kontakt
U slučaju da posjetitelj mrežne stranice www.zuc-pz.hr treba informacije koje su na mrežnim stranicama u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti Službeniku za informiranje:
putem e-pošte na adresu uprava-za-ceste@po.t-com.hr,
putem telefona 034/271-606 u radnom vremenu ŽUC Požeško-slavonske županije,
i poštom na adresu Matije Gupca 6, 34000 Požega, Hrvatska.

ŽUC Požeško-slavonske županije dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica www.zuc-pz.hr nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da ŽUC Požeško-slavonske županije nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

INFO

 • ŽUC POŽEGA

 • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

 • 00385 (0)34 271 606

 • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

 • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati