Skip to main content
pdf

Zakoni, pravilnici, odluke i obavijesti

Ustrojstvo

Zakon o ustanovama – NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08, 127/19
Odluka o osnivanju ŽUC Požeško-slavonske županije
Statut ŽUC Požega

Računovodstvo

Zakon o proračunu – NN 87/08, NN 136/13, 15/15
Zakon o fiskalnoj odgovornosti – NN 111/18
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu NN 3/15, NN 93/15, NN 135/15, NN 2/17, NN 28/17, NN 112/18, NN 126/19
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu – NN 124/14
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama – NN 26/10, NN 120/13, NN 1/20
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila – NN 95/19

Javne ceste

Zakon o cestama – NN 84/11, NN 18/13, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14, NN 110/19
Pravilnik o izvanrednom prijevozu – NN 92/18
Uredba o vođenju Registra javnih cesta – NN 32/01

Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama – NN 67/08, NN 48/10, NN 74/11, NN 80/13, NN 158/13, NN 92/14, NN 64/15, NN 108/17, NN 70/19
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa – NN 110/01
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i  prilaza na javnoj cesti – NN 95/14
Pravilnik o autobusnim stajalištima – NN 119/07
Pravilnik o ophodnji javnih cesta – NN 75/14

Ograničenje prometa na cestama

Naredba o ograničenju prometa na cestama – NN 64/09

Inspekcija cestovnog prometa

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta – NN 22/14, 98/19

Prometni znakovi i signalizacija

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama – NN 61/01
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama – NN 64/16
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama – NN 92/19
Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa označavanju, te osiguravanju radova na cesti – NN 92/19

Naknade u cestovnom prometu

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila – NN 130/12
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste za uporabu javne ceste i cestarine – NN 136/2011
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila – NN 96/2015, NN 98/2015
Odluka o visini naknade za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila – NN 122/2014, NN 122/16, NN 130/17
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti – NN 87/2014
Pravilnik o naknadi za ceste za strano vozilo – NN 100/98
Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske – NN 140/05
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti – NN 78/14

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

Zakon o gradnji – NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19
Pravilnik o održavanju javnih cesta – NN 90/2014
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja – NN 78/15, NN 118/18, NN110/19
Zakon o građevnim proizvodima – NN 76/13, NN 30/14, NN 130/17, NN 39/19
Zakon o komori arhitekata i komori inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju – NN 78/15, NN 114/18, NN 110/19
Tehnički propis o građevnim proizvodima – NN 104/19
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda – NN 103/08, NN 147/09, NN 87/10, NN 129/11, NN 118/19

Razvrstavanje javnih cesta

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta – NN 34/12
Odluka o razvrstavanju javnih cesta  – NN 103/18
Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste – NN 44/12
Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta – NN 86/12

Cestovno zemljište

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti – NN 78/14

Izvanredni prijevoz

Pravilnik o izvanrednom prijevozu – NN 92/18

Zatvaranje cesta

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta – NN 119/07

Javna nabava

Zakon o javnoj nabavi – ZJN 2016 – NN 120/16
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi – NN 101/27
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi – NN 101/17
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave – NN 18/2013 , NN 127/13, NN 74/14, NN 98/19
Zakon o sprječavanju sukoba interesa – NN 26/11, NN 12/12, NN 126/12, NN 48/13, NN 57/15, NN 98/19
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave – NN 65/17,
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave – NN 65/17 i
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi – NN 65/17.
ŽUC Požega – pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
ŽUC Požega – Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

OSTALI PROPISI

Zakon o radu – NN 93/14, NN 127/17, NN 98/19
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – NN 42/18
Zakon o pravu na pristup informacijama – NN 25/13, NN 85/15

Pravilnici i odluke – ŽUC Požega

pdfŽUC Požega – Odluka o visini naknade troškova za izdavanje akata30/01/2018, 16:23
pdfObavijest o načinu uplaćivanja prihoda za financiranje javnih potreba ŽUC-a Požeško-slavonske županije23/02/2017, 13:19

Obavijesti

pdfObavijest – 24.01. 2020.
pdfObavijest – 28.12. 2018.
pdfObavijest – 29.12. 2017.