• search
    search
    close

Ustrojstvo

Zakon o ustanovama - NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08

Odluka o osnivanju ŽUC Požeško-slavonske županije

Statut ŽUC Požega

Računovodstvo

Zakon o proračunu - NN 87/08, NN136/13, 15/15

Uredba o računovodstvu proračuna - NN 96/94, NN 108/96, NN 119/01, NN 74/02

Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva - NN 3/15, NN 93/15, NN 135/15, NN 2/17

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu - NN 124/14, NN 115/15, NN 87/16

Javne ceste

Zakon o cestama - NN 84/11, NN 18/13, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14

Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama -  NN 112/97

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz - NN 68/10

Uredba o vođenju Registra javnih cesta NN 32/01

Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama - NN 67/08, NN 48/10, NN 74/11, NN 80/13, NN 158/13, NN 92/14, NN 64/15

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa - NN 110/01

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu cestu – NN 95/14

Pravilnik o autobusnim stajalištima - NN 119/07

Ograničenje prometa na cestama

Naredba o ograničenju prometa na cestama - NN 64/09

Inspekcija cestovnog prometa

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta - NN 77/99

Prometni znakovi i signalizacija

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama - NN 61/01

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama - NN 33/05, NN 64/05, NN 155/05, NN 14/11

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama - NN 87/02

Naknade u cestovnom prometu

Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin - NN 50/93

Pravilnik o naknadi za ceste za strano vozilo - NN 100/98

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti - NN 87/14

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila – NN 130/12

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

Zakon o prostornom uređenju - NN 153/13

Zakon o gradnji – NN 153/13

Razvrstavanje javnih cesta

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta - NN 57/07, NN 34/12

Odluka o razvrstavanju javnih cesta  - NN 103/17

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste - NN 44/12

Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta - NN 86/12

Cestovno zemljište

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti - NN 78/14

Izvanredni prijevoz

Pravilnik o izvanrednom prijevozu - NN 119/07, NN 52/08

Pravilnik o mjerilima izračun naknada za izvanredni prijevoz - NN 68/10

Zatvaranje cesta

Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta - NN 73/98

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta - NN 119/07

Javna nabava

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) - ZJN 2016

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 127/2013) 

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 74/2014) 

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 (NN 65/17),

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) i

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17).

ŽUC Požega - pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

ŽUC Požega - Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnici i odluke - ŽUC Požega

pdfŽUC Požega - Odluka o visini naknade troškova za izdavanje akata30/01/2018, 16:23

pdfObavijest o načinu uplaćivanja prihoda za financiranje javnih potreba ŽUC-a Požeško-slavonske županije23/02/2017, 13:19

Obavijesti

pdfObavijest - 29.12. 2017.

Izbornik