Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11. i 83/13.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Ova izjava odnosi se na članove Upravnog vijeća, ravnatelja i ovlaštene predstavnike naručitelja.