Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012. godinu

R.B.
Predmet ugovora
Ev. broj nabave
Ev. broj objave
Vrsta provedenog postupka javne nabave uključujući i postupak sklap. ugovora o uslugama iz Dodatka II.B
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor. uključ. i ugovor o jav. nabavi na temelju okvirnog sporazuma (bez PDV-a)
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, odnosno gosp. subjekta u slučaju okvirnog sporazuma , naziv podizvoditelja ako postoji
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje u slučaju većeg iznos od ugovorenog (s PDV-om)
1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 10. 11. 2011. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od 1 godine „Ceste“, d. d. Slav. Brod 31.10.2012. 7.421.468,18
2. Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini Izuzeto od primjene ZJN 6,00/kn po vozilu prosinac 2011., sa 43 STP na rok od 2 godine Centar za vozila Hrvatske i STP 31. 12. 2013. 248.583,31
3. Redovno čišćenje uredskih prostorija bagatelna 1.500,00 22. 02. 2012. na rok od 1 godine Sigurnost Buzov, Slav. Brod 31.12.2012. 17.428,50
4. Usluge pravnih savjeta i zastupanja 01/2012. 2012/S 015-0000714 Usluge iz Dodatka II.B 500.000,00 27.02.2012. na rok od 1 godine Odvjetnica Olivera Baričević Požega 31.12.2012. 93.621,87
5. Kancelarijski materijal bagatelna   26.03.2012. na rok od 1 godine Narodne novine, Zagreb 31.12.2012. 8.972,97
6. Izrada mreže i umrežavanje računala bagatelna 6.945,40 28.03.2012., na rok od 15 dana „Nova“,d.o.o. Požega 15.04.2012. 8.681,75
7. Autorsko djelo, računalni program za OS   bagatelna 1.000,00 17.04.2012. Domagoj Karničnik, Kutjevo 30.04.2012. 1.212,12
8. Autorsko djelo, računalni program za knjig. i financ. evide.     bagatelna 3.000,00 17.04.2012. Dragutin Tauš, Kutjevo 30.04.2012. 3.636,36
9. Izrada web stranice ŽUC-a     bagatelna 4.000,00 06.02.2012. , na rok od 8 dana Miroslav Grgić, Kutjevo 15.02.2012. 4.848,48
10. Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta 02/2012. 2012/S 002-0004515 dodatak ugovoru br. Otvoreni postupak 1.426.083,40 08.05.2012. na rok od 90 dana „Ceste“,d.d. Bjelovar, podizvoditelj „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 08.08.2012. 1.857.163,35
11. Kupnja kamere za georeferncirane snimanje bagatelna 69.750,00 15.05.2012. Sole-commerce,d.o.o. Zagreb 22.05.2012. 87.187,50
12. Rekonstrukcija mosta na L 41074 Lakušija-Sesvete 04/2012. 2012/S 002-0008787 Otvoreni postupak 119.258,20 22.05.2012., na rok od 30 dana „Promet građenje“,d.o.o. Požega 22.06.2012. 159.696,04
13. Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju mostova i propusta bagatelna 45.000,00 28.05.2012. na rok od 60 dana Ured ovlaštenog inženjera građ. Dragojlović Dragutin, Požega 28.07.2012. 43.750,00
14. Sanacija AB mostova na Ž 4236 Poljana (Ž3168) Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) 05/2012. 2012/S 002-00012712 Otvoreni postupak 152.435,00 11.06.2012. na rok od 60 dana „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega 11.08.2012. 190.343,13
15. Korištenje niskonaponske elektroenergetske mreže bagatelna   13.08.2012. na rok od 12 mjeseci HEP Operator distribucijskog sustava, d.o.o. Elektra Požega 31.12.2012. 1.125,34
16. Obavljanje usluga certificiranja bagatelna   03.07.2012. Financijska agencija, Zagreb 31.12.2012. 312,5
17. Reprezentacija, papirnata galanterija i sredstva za čišćenje bagatelna   01.04.2012. na rok od 12 mjeseci Mercator-H,d.o.o. Sesvete 31.12.2012. 7.454,45
18. Opskrba električnom energijom bagatelna   07.08.2012. HEP Opskrba, Zagreb   1.615,72
19. Geodetske usluge Ž 4030, L 41054, L 41072 Pleternica bagatelna 64.768,00 14.08.2012. na rok od 60 dana Ured ovlš.inž. geodezije Denis Križanac, Požega 14. 10.2012. 0
20. Izgradnja Industrijske ulice u Pleternici 07/2012. 2012/S 002-0041328 Otvoreni postupak 2.062.713,04 24.08.2012. na rok od 100 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 01.12.2012. 2.578.337,71
21. Stručni nadzor na izgradnjom Industrijske ulice u Pleternici bagatelna 35.066,12 24.08.2012. po teh. pregledu radova „KID“,d.o.o. Požega   46.331,74
22. Rekonstrukcija mosta na Ž 4102 T.L. Nevoljaš 06/2012. 2012/S 002-0053156 Otvoreni postupak 838.962,50 27.09.2012. na rok od 40 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 10.11.2012. 394.865,73
23. Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstruk.mosta na Ž 4102 T.L. Nevoljaš bagatelna 20.500,00 15.10.2012. po teh. pregledu radova Ured ovlaš.inž. građev. Dragojlović Dragutin, Požega   0
24. Rekonstrukcija L 41046 (Duboka-D53) 09/2012. 2012/S 002-0060930 Otvoreni postupak 692.364,40 22.10.2012. na rok od 30 dana „Cesting“,d.o.o. Osijek, podizvoditelj GRM vl. Radoslav Galić Bektež 22.11.2012. 256.756,50
25. Izlaženje časopisa „Ceste i mostovi“ bagatelna 10.000,00 23.10.2012. HDZC „Via Vita“, Zagreb 31.12.2012. 10.000,00
26. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 29. 10. 2012. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od 1 godine, 01.11.2012. – 31.10.2013. „Ceste“, d. d. Slav. Brod 31.10.2013. 0

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. godinu

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13. i 143/13.) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2013. godinu

Red. br.
Predmet ugovora
Ev. broj nabave
Ev. broj objave
Vrsta provedenog postupka javne nabave uključujući i postupak sklap. ugovora o uslugama iz Dodatka II.B
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor. uključ. i ugovor o jav. nabavi na   temelju okvirnog sporazuma
( bez PDV-a)
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, odnosno gosp. subjekta u slučaju okvirnog sporazuma , naziv podizvoditelja ako postoji
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje u slučaju većeg iznos od ugovorenog
( sa PDV-om)
1. Redovito održavanje i zaštita županijskih  lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 29. 10. 2012. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od  1 godine, 01.11.2012. – 31.10.2013. „Ceste“, d. d. Slav. Brod   31.10.2013.   5.347.908,16
2. Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini Izuzeto od primjene ZJN 6,00/kn po vozilu prosinac 2011.,
sa 43 STP  na rok od 2 godine
Centar za vozila Hrvatske i STP 31. 12. 2013. 271.875,56
3. Usluge pravnih  savjeta i zastupanja 01/2013. 2013/S 015-0000458 Usluge iz Dodatka II.B 4.000,00 mjesečno
(200.000,00 godišnje
22.01.2013.
na rok od 1 godine
Zajednički  odvjetnički ured Olivera Baričević & Branko Baričević 31.12.2013. 113.875,00
5. Kancelarijski materijal bagatelna   24.01.2013. na rok od 1 godine „Pin exlusiv“,d.o.o. Požega 31.12.2013. 7.090,77
6. Izrada projekta sanacije mostova i propusta na Ž 4100 Biškupci-Kaptol-Vetovo-Kutjevo (Ž4030) bagatelna 29.800,00 01.02.2013., na rok od 60 dana Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dragutin Dragojlović Požega 31.03.2013. 37.250,00
7. Održavanje web stranice ŽUC-a bagatelna 1.000,00 07.02.2013., na rok od 1 godine Miroslav Grgić, Kutjevo Lj. Gaja 3 31.12.2013. 1.212,10, s porezom na dohodak
8. Izrada geodetskog elaborata: L 41078 Industrijska zona u Pleternici bagatelna 59.900,00 31.01.2013., na rok od 90 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, Požega 30.04.2013. 74.875,00
9. Izrada geodetskog elaborata: L 41073 ulica Dolač u Pleternici bagatelna 44.800,00 31.01.2013., na rok od 90 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, Požega 30.04.2013.   56.000,00
10. Izrada geodetskog elaborata: L 41054 Vinogradska ulica  u Pleternici bagatelna 46.200,00 31.01.2013., na rok od 90 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, Požega 30.04.2013. 32.750,00
11. Rekonstrukcija dijela ulice Lj. Gaja L 41072 u Pleternici 05/2013. 2013/S 002-0012887 i dodatak Otvoreni postupak 2.283.647,19 08.04.2013., na rok od 90 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 08.07.2013. 2.854.556,91
12. Računalni program za vođenje knjig. i financijskih evidencija bagatelna 3.000,00 05.04.2013., na rok od 1 godine Dragutin Tauš, Kutjevo R. Hrvatske 109 31.12.2013. 3.636,36
13. Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela ulice Lj. Gaja L 41072 u Pleternici bagatelna 40.112,05 22.04.2013., na rok od 90 dana „KID“,d.o.o. Požega, B. Trenka 9 08.07.2013. 48.527,50
14. Rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 4124 Nova Ljeskovica 04/2013. 2013/S 002-0036098 i dodatak Otvoreni postupak 654.529,14 03.06.2013., na rok od 60 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 03.08.2013. 187.566,45
15. Izgradnja nogostupa u ulici Braće Radića u Čaglinu 02/2013. 2013/S 002-006069 Otvoreni postupak 204.068,00 18.09.2013. na rok 30 dana „Cesting“,d.o.o. Osijek Vinkovačka cesta 63 a 18. 10. 2013. 89.528,03
16. Sanacija klizšta L 41067 (Ž 4185 Drenovac-Bečić-Ciglednik-Lužani-
Ž 4244)
07/2013. 2013/S 002-0068408 Otvoreni postupak 674.000,00 16.10.2013. na rok  od 30 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 16. 11. 2013. 334.653,00
17. Geodetski snimak izvedenog stanja Ž 4115 u Alilovcima   bagatelna 18.000,00 18.10.2013. na rok od 120 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega 18.02.2014. 0
18. Geodetski snima izvedenog stanja L 41054 u Pleternici bagatelna 69.000,00 18.10.2013. na rok od 120 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega 18.02.2014. 0
19. Geodetski snima izvedenog stanja L 41072  u Pleternici bagatelna 69.000,00 18.10.2013. na rok od 120 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega 18.02.2014. 0
20. Redovito održavanje i zaštita županijskih  lokalnih cesta  u zimskom periodu 08/2013. Pregovarački postupak  bez prethodne objave 1.291.896,75 31.10.2013. , na rok od 120 dana Zajednica ponuditelja „Cestar“,d.o.o. Slav. Brod i „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 15.03.2014. 239.155,90
21. Izrada računalnih programa bagatelna 8.000,00 06.09.2013., na rok od 60 dana Domagoj Karničnik iz Kutjeva 31.10.2013. 9.696,97 s porezom na dohodak

U Požegi, 15. siječnja 2014. godine

Plan nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11.) a sukladno Financijskom planu za 2012. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena
vrijednost nabave
(bez PDV-a)   
NAPOMENA
 1.  32113  Smještaj na službenom putu  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 2.  32131  Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8  16.260,16  BAGATELNA NABAVA
 3.  3221  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ( uredski materijal, literatura ,materijal i sredstva za čišćenje i održavanje  22800000-8  31.707,31  BAGATELNA NABAVA
 4.  32231  Električna energija, 65310000-9  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 5.  32233  Plin, 65210000-8  40.650,40  BAGATELNA NABAVA
 6.  32234  Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3  48.780,48  BAGATELNA NABAVA
 7.  Sitni inventar i auto gume  21.951,22   BAGATELNA NABAVA
 8.  32251  Sitni inventar  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 9.  32252  Auto gume, 34351100-3  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 10.  32271  Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, 18110000-3  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 11.  3231  Usluge telefona ,pošte i prijevoza, 64110000-0  44.715,44  BAGATELNA NABAVA
 12.  32321  Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata 50700000-2  9.756,10  BAGATELNA NABAVA
 13.  32322  Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme 50310000-1  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 14.  32323  Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava, 050112000-3  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 15.  32329  Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta-kontrolna ispitivanja, 71632000-7  26.016,26  BAGATELNA NABAVA
 16.  32334  Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6  8.130,08  BAGATELNA NABAVA
 17.  3234  Komunalne usluge, 65000000-3  2.439,02  BAGATELNA NABAVA
 18.  32361  Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0  10.569,10  BAGATELNA NABAVA
 19.  3234  Revizorske usluge, 79212000-3  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 20.  3237  Geodetske usluge, 71355000-1
 21.  323751  Grad Pleternica (Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078)  65.040,64  BAGATELNA NABAVA
 22.  323752  Grad Pakrac(Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099,L 37157,
L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016)
 69.105,68  BAGATELNA NABAVA
 23.  323753  Grad Lipik (Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009)  28.455,28  BAGATELNA NABAVA
 24.  323754  Grad Kutjevo (Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117)  65.040,64  BAGATELNA NABAVA
 25.  323755  Općina Čaglin (Ž 4124, L 41048, L 41064)  20.325,20  BAGATELNA NABAVA
 26.  323756  Općina Jakšić (Ž 4116)  20.325,20  BAGATELNA NABAVA
 27.  323757  Općina Kaptol (Ž 4101, Ž 4115, L 41032)  30.081,30  BAGATELNA NABAVA
 28.  323758  Općina Velika (Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077)  51.219,50  BAGATELNA NABAVA
 29.  323759  Općina Brestovac (L 41022)  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 30.  32376  Usluge vještačenja, 71319000-7  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 31.  32379  Ostale intelektualne usluge – usluge ovjere bilježnika, 79132000-8  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 32.  32382  Usluge razvoja razvoja software-a, 72500000-0  15.447,15  BAGATELNA NABAVA
 33.  32389  Ostale računalne usluge, 72413000-8  8.130,08  BAGATELNA NABAVA
 34.  32395  Usluge čišćenja, pranja i slično, (čišćenje ureda),
90919200-4
 21.138,21  BAGATELNA NABAVA
 35.  32394  Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1  2.439,02  BAGATELNA NABAVA
 36.  3239  Ostale nespomenute usluge  27.642,27  BAGATELNA NABAVA
 37.  32921  Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0  17.000,00  BAGATELNA NABAVA
 38.  32922  Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5  69.000,00  BAGATELNA NABAVA
 39.  32931  Reprezentacija  24.390,24  BAGATELNA NABAVA
 40.  32941  Tuzemne članarine  42.276,42  BAGATELNA NABAVA
 41.  3431  Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 66110000-4  20.325,20  BAGATELNA NABAVA
 42.  4213  Ž 4101 Velika Kutjevo-projektna dokumentacija,71242000-6  45.528,45  BAGATELNA NABAVA
 43.  4213  Ž 4101Velika Kutjevo-kontrolna ispitivanja, 71632000-7  8.130,08  BAGATELNA NABAVA
 44.  4213  Ž 4236 Dobrovac-Poljana-kontrolna ispitivanja, 71632000-7  8.130,08  BAGATELNA NABAVA
 45.  4213  L 41001-G.Obrijež-Kapetanovo Polje-kontrolna ispitivanja, 71632000-7  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 46.  4213  L 41074-Lakušija Sesvete- kontrolna ispitivanja, 71632000-7  12.195,12  BAGATELNA NABAVA
 47.  4213  L 41072-Ulica Lj. Gaja u Pleternici- kontrolna ispitivanja, 71632000-7  16.260,16  BAGATELNA NABAVA
 48.  42211  Računala i računalna oprema, 3020000-1  69.105,68  BAGATELNA NABAVA
 49.  42219  Ostala uredska oprema, 30100000-0  12.195,12  BAGATELNA NABAVA

 

R.B.
Ev. broj nabave 
Pozicija
Računskog plana 
Naziv predmeta nabave  (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost bez PDV-a 
Vrsta
postupka 
Ugovor
ili OS 
Planirani početak postupka 
Planirano trajanje ugovora 
NAPOMENA 
 50.  32329  Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g.
45233141
 7.193.128,83  otvoreni  ugovor  1.11.2011.-
31.10.2012.
 1 godina  Ug.temeljem OS iz 2009. god.
 51.  02/2012.  32329  Izvanredno održavanje žup. i lok. 45233141-9  1.600.000,00  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  90 dana
 52.  02/2012.  32329  Ž 4236 Dobrovac-Poljana
45233141-9
 681.300,70  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  90 dana
 53.  02/2012.  32329  L 41001 Donja Obrijež- G. Obrijež, 45233141-9  276.422,72  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  90 dana
 54.  02/2012.  32329  L 41058 Blacko-Trapari
45233141-9
 642.276,58  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  90 dana
 55.  06/2012.  42131  Sanacija AB propusta i mostova, 45221119-9
 56.  06/2012.  42131  Ž 4101 Velika – Kutjevo
 45221119-9
 214.634,21  otvoreni  ugovor  4. mj. 2012.
 57.  05/2012.  42131  Ž 4236 Poljana-Dobrovac 45221119-9  349.593,44  otvoreni  ugovor  4. mj. 2012.
 58.  3/2012.  42131  L 41001 Donja Obrijež-Kapetanovo polje
45233120-6
 556.910,55  otvoreni  ugovor  3. mj. 2012.  60 dana
 59.  04/2012.  42131  L 41074 Lakušija – Sesvete, 45221119-9  540.650,35  otvoreni  ugovor  4. mj. 2012.  30 dana
 60.  07/2012.  42131  Rekonstrukcija–sanacija odvodnje L 41072 Lj. Gaja u Pleternici, 45233141-9  1.934.959,40  otvoreni  ugovor  6 mj. 2012.
 61.  08/2012.  42131  Rekonstr.–sanacija odvodnje L 41072 Lj. Gaja u Pleternici,-stručni nadzor nad izvođenjem radova-71247000-1  81.300,80  otvoreni  ugovor  6 mj. 2012.
 62.  01/2012.  32373  Usluge pravnih savjeta i zastupanja, 79110000-8  500.000,00  Usluge iz dodatka II B  Ugovor o usluzi     1.1.2012.  1 godina
 63.  CVH i STP  323999  Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini  219.512,60  Izuzeto od primjene ZJN  ugovor  1.1.2012.  1 godina

 

U Požegi, 16.02. 2012. godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ravnatelj:

                                                                                                                                                                                                                                                         Mijo Jozak, građ. teh.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2011.

 
R.B.
Evidencijski broj nabave 
Vrsta provedenog postupka 
Datum sklapanja ugovora 
Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om)
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor 
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen 
Datum konačnog izvršenja ugovora 
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
(s PDV-om) 
 1.  N-02-V-106650-180211  otvoreni  19.04.2011.  2.081.516,70  45 dana  “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega  15.06.2011.  1.792.399,73
 2.  N-02-V-106664-180211  otvoreni  26.04.2011.  1.112.553,45  30 dana  “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega  31.05.2011.  1.112.465,62
 3.  N-02-V-107120-220211  otvoreni  27.04.2011.  890.771,54  45 dana  “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega  15.06.2011.  762.974,24
 4.  N-02-V-1082334-010311  otvoreni  06.05.2011.  1.165.773,08  45 dana  “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega  30.06.2011.  971.339,91
 5.  N-02-V-108244-010311  otvoreni  06.05.2011.  929.257,62  60 dana  „Osijek Koteks“, d.d. Osijek  15.07.2011.  896.624,60
 6.  N-02-V-111104-180311  otvoreni  16.05.2011.  983.740,47  60 dana  “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega  15.07.2011.  983.689,36
 7.  N-16-M-114855-120411  otvoreni  26.05.2011.  599.969,40  15 dana  „EelektromodulPromet“, d.o.o. Osijek  27.06.2011.  579.453,00
 8.  N-16-M-115196-130411  otvoreni  24.05.2011.  303.883,80  30 dana  „Ceste“, d.d. Bjelovar  30.06.2011.  289.981,76
 9.  N-16-M-118046-030511  otvoreni  07.06.2011. i anex od 30.11.2011.  455.053,75  45 dana  „Presoflex Gradnja“, d.o.o. Požega  31.07.2011.  507.514,09
 10.  N-16-M-119198-110511  otvoreni  25.07.2011.  61.487,70  90 dana  PB„Palmotićeva 45“, d.o.o. Zagreb  31.10.2011.  0,00
 11.  N-02-V-123189-030611  otvoreni  25.07.2011.  3.855.153,99  105 dana  „Presoflex Gradnja“, d.o.o. Požega  15.11.2011.  1.713.408,36
 12.  N-16-M-126478-300611  otvoreni  30.06.2011.  203.990,00  45 dana  „Ruting Zagreb“, d.o.o. Osijek  18.08.2011.  203.990,00
 13.  N-16-M-134359-020911  otvoreni  22.09.2011.  601.561,02  35 dana  „Cesting“, d.o.o. Osijek  30.11.2011.  345.153,63
 14.  bagatelna  15.03.2011.  4.920,00 mjesečno  9 mjeseci  Odvjetnički ured Baričević Olivera Požega  31.12.2011.  44.280,00
 15.  bagatelna  28.02.2011.  60.000,00  45 dana  „Mreža znanja“, d.o.o. Zagreb  15.04.2011.  60.000,00
 16.  bagatelna  28.02.2011.  60.000,00  45 dana  „Mreža znanja“,d.o.o. Zagreb  15.04.2011.  60.000,00
 17.  bagatelna  28.02.2011.  60.000,00  45 dana  „Mreža znanja“,d.o.o. Zagreb  15.04.2011.  60.000,00
 18.  bagatelna  27.06.2011.  56.438,55  6 mjeseci  „ElektromodulPromet“, d.o.o. Osijek  31.12.2011.  47.032,10
 19.  bagatelna  27.05.2011.  45.866,33  15 dana  „Elektro Team“, d.o.o. Vidovci  11.07.2011.  40.202,80
 20.  bagatelna  12.07.2011.  31.488,00  8 dana  Elektrotehnika Letro, Požega  21.07.2011.   31.488,00
 21.  bagatelna  20.06.2011.  81.892,17  30 dana  „Tvin“, d.o.o. Virovitica  30.07.2011.  81.892,17
 22.  bagatelna  29.06.2011.  28.550,76  30 dana  „Tvin“, d.o.o. Virovitica  15.08.2011.  28.550,76
 23.  bagatelna  29.07.2011.  72.447,00  –  Ured ovlaštenog inženjera građ. Marko Novak, Požega  –  29.586,67
 24.  05.09.2011.  864.345,60  –  Obrt HERMES, Požega – anex ugovora  –  864.345,60
 25.  03.10.2011.  12.822,75  –  Ured ovlaštenog inženjera građ. Marko Novak, Požega – aneks L 41048  –  12.822,75
 26.  02.06.2011.  895.817,39  –  „Osijek Koteks“, d.d. Osijek – aneks L 41048 Čaglin  895.817,39
 27.  01.08.2011.  12.300,00  Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragojlović Dragutin, Požega – aneks, most Bučje  12.300,00
 28.  08.08.2011.  704.689,55  „Hrvatske vode“ Zagreb – aneks za Čaglin  –  704.689,55
 29.  15.07.2011.  166.583,41  –  „Cesting“,d.o.o. Osijek – aneks Ćosinac  166.583,41

OKVIRNI SPORAZUM I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMLJEM OKVIRNOG SPORAZUMA 2011. godina

Okvirni sporazum
Ugovor sklopljen temeljem OS 
Evidencijski broj nabave 
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja ugovora 
Iznos sklopljenog ugovora  s PDV-om
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor 
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen 
Datum konačnog izvršenja ugovora 
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
s PDV-om 
 1.okvirni sporazum  N-02-V-137590-060809  otvoreni  14.10.2009.  33.123.820,20 bez PDV-a  2009.-2013.  “Ceste”, d. d. Slav. Brod  31.10.2013.
 1. ugovor temeljen OS  N-02-V-137590-060809  otvoreni  10.11.2011.  8.847.548,46  1.11.2011.-31.10.2012.  “Ceste”, d. d. Slav. Brod  31.10.2012.  0,00
 2.okvirni sporazum  N-02-V-111851-040309  otvoreni  9. mj.2009.  40.762.692,00
bez PDV-a
 2009.-2013.  Stanice za tehnički pregled vozila (45 STP)  2013.
 1. ugovor temeljen OS  N-02-V-111851-040309  otvoreni  01.mj. 2011.  264.421,71  01.01.2011.-31.12.2012.  Stanice za tehnički pregled vozila (45 STP)  31.12.2011.  184.004,33
 3. okvirni sporazum  2/2011  otvoreni  –  –  –  –
 1.Ugovor temeljem OS  otvoreni  –  86.284,50  180 dana  „Prometis“,d.o.o. Zagreb  180 dana  0,00

Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11. i 83/13.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Ova izjava odnosi se na članove Upravnog vijeća, ravnatelja i ovlaštene predstavnike naručitelja.

INFO

  • ŽUC POŽEGA

  • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

  • 00385 (0)34 271 606

  • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati