I. Izmjena plana nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) a sukladno I. Izmjenama i dopunama Financijskom planu za 2015. godinu, ravnatelj Županijske uprave za ceste , donosi

I. IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

R.B.
Pozicija
Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
I.izmjena, procj. vrijednost (bez PDV-a)
Napomena
1. 32113 Smještaj na službenom putu 4.800,00 6.000,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari,savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 9.600,00 0 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal , 22800000-8 32.000,00 0 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 6.400,00 0 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 0 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 0 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin , 65210000-8 22.400,00 0 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 40.000,00 33.600,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 0 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 8.000,00 0 Bagatelna nabava
11. 3227 Službena , radna i zaštitna  odjeća zaposlenika,18110000-3 0 6.400,00 Bagatelna nabava
12. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta  64110000-0 40.000,00 28.000,00 Bagatelna nabava
13. 32313 Poštarina ( pisma, tiskanice i slično) 64110000-0 6.400,00 8.000,00 Bagatelna nabava
14. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 28.000,00 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 8.000,00 Bagatelna nabava
16. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 36.000,00 Bagatelna nabava
17. 32334 Usluge  informiranja, 79341000-6 8.000,00 0 Bagatelna nabava
18. 32334 Usluge promidžbe, 79341000-6 8.000,00 0 Bagatelna nabava
19. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 12.000,00 Briše se Bagatelna nabava
20. 323751 Katastarske usluge 12.000,00 0 Bagatelna nabava
21. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 24.000,00 0 Bagatelna nabava
22. 32376 Usluge procjene  i vještačenja 66519500-6 16.000,00 152.000,00 Bagatelna nabava
23. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 19.200,00 0 Bagatelna nabava
24. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 4.800,00 0 Bagatelna nabava
25. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 16.000,00 0 Bagatelna nabava
26. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 4.000,00 0 Bagatelna nabava
27. 3239900 Ostale nespomenute usluge 62.800,00 0 Bagatelna nabava
28. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 16.000,00 12.000,00 Bagatelna nabava
29. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 44.000,00 0 Bagatelna nabava
30. 32931 Reprezentacija 40.000,00 28.000,00 Bagatelna nabava
31. 32941 Tuzemne članarine 24.000,00 28.000,00 Bagatelna nabava
32. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 0 Bagatelna nabava
33. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 16.000,00 36.000,00 Bagatelna nabava
34. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 0 Bagatelna nabava
35. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Briše se Bagatelna nabava
36. 42619 Ulaganja u računalne programe 48.000,00 0 Bagatelna nabava
37. 422 Ostala uredska oprema 16.000,00 Briše se Bagatelna nabava
38. 42211 Računala i računalna oprema, 30200000-1 0 16.000,00 Bagatelna nabava
R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost ( bez PDV-a)
Izmjena proc. vrijed. (bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
 
39.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 280.000,00 0     1.1.2015. 31.12.2015. Izuzeto  od primjene ZJN  
40. 01/2015. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 80.000,00 0 Bag.nabava, poziv Usluge iz dodatka II B, ugovor 1.1.2015. 1 godina    
41.   32375 Geodetsko katastarske usluge: upis cesta u 2015. godini 237.000,00 120.000,00 Otvoreni   02. 2015. 1 godina    
42. 02/2015. 32321 Redovito  održavanje i zaštita  žup. i lokalnih cesta u 2015.
45233141
15.750.000,00 0 otvoreni Okvirni sporazum 02.2015. 2 godine    
43. 03/2015. 3232 ŽC 4116 Kamenolom Vetovo-Vetovo-Jakšić-DC38, sanacija odvodnje 400.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 45  kalendarskih dana    
44. 04/2015. 3232 LC 41068 Bučje (ŽC 4185)-Lovčić (ŽC4186), rekonstrukcija kolnika 960.000,00 0 otvoreni ugovor 02. mjesec 2015.  60 kalendarskih dana    
45. 05/2015. 32321 LC 41040 , ŽC 4101-Mitrovac(zapad)-Novi Mitrovac-ŽC 4101, rekonstrukcija kolnika 560.000,00 720.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2015. 60 kalendarskih dana    
46.   32321 Sanacija klizišta Kutjevo – Orahovica ( Petrov vrh) 0 800.000,00 otvoreni ugovor 09.mjesec 2015. 30 kalendarskih dana    
47. 06/2015. 32321 ŽC 3168 Uljanik (DC26)-Poljana-Međurić-Banova Jaruga(ŽC3124) dionica Poljana-Antunovac
LC 41004 Gaj (ŽC4236)Toranj-LC41005, presvlačenje kolnika
1.280.000,00 0 otvoreni ugovor 03. mjesec 2015.  30 kalendarskih dana    
48. 07/2015. 3232 ŽC 4115 Kaptol (ŽC 4101) Alilovci-a.g.Grada Požege
ŽC 4253 Ćeralije (DC69)-Drenovac-a.g.grada Požege, dionica Trenkovo-Velika, presvlačenje kolnika
1.120.000,00 0 otvoreni ugovor 03.mjesec 2015.  30 kalendarskih dana    
49. 08/2015. 3232 LC 41054 a.g. Grada Požege-Starac-Vinogradska Pleternica DC 38 nastavak, rekonstrukcija kolnika 200.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 06. mjesec 2015. 90 kalendarskih dana    
50.   451 LC 41054 a.g. Grada Požege-Starac-Vinogradska Pleternica DC 38 izrada projektne dokumentacije i geodetski elaborat 0 81.200,00 Bagatelna nabava po pozivu Ugovor 04. mjesec 2015. 20 dana    
51. 09/2015. 3232 LC 41064 Čaglin DC 53-Latinovac-Ivanovac Požeški, ulica B. Radića, sanacija odvodnje 160.000,00 440.000,00 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 60 kalendarskih
dana
   
52. 10/2015. 3232 LC 41011 Kapetanovo polje (LC41001)-Ploštine-Donja Obrijež(ŽC 4097), dionica Ploštine-Kapetanovo Polje, rekonstrukcija kolnika 280.000,00 360.000,00 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 30 kalendarskih dana    
53.   3232 Izrada  tehničke dokumentacije: mostovi i propusti na županijskim i lokalnim cestama Požeško-slavonske županije 0 184.000,00 Bagatelna, poziv za dostavu ponuda ugovor 07.mjesec 2015. 120 dana    
54.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik I.) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 01.04. – 15.06.2015.    
55.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik II.) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 01.04.-15.06.2015.    
56.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik III.) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 15.05.-15.07.2015.    
57.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik IV) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 15.06.-15.08.2015.    
58.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik V) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 01.07.-15.09.2015.    
59.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik VI) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 15.06.-31.08.2015.    
60.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik VII) 500.000,00 0 Bagatelna
objava na web str.
ugovor 02. mjesec 2015. 01.04.-31.08.2015.    
61.   4511 Postavljanje semafora kod Osnovne škole u Trenkovu 0 60.000,00 Bagatelna nabava-poziv ugovor 09. mjesec 2015. 5 dana    
62.   4511 Izgradnja promjenjive  prometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci – jug 54.690,00 60.000,00 Bagatelna nabava ugovor 01. mjesec 2015. 5 dana   5
a

Požega, 13. 11. 2015.
RAVNATELJ: Mijo Jozak, građ.teh.

Plan nabave za 2013. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11.), a sukladno Financijskom planu za 2013. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
Napomena
1. 32113 Smještaj na službenom putu 8.400,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal, 22800000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 7.200,00 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin, 65210000-8 40.000,00 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 56.000,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 9.600,00 Bagatelna nabava
11. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 40.000,00 Bagatelna nabava
12. 32313 Poštarina ( pisma, tiskanice i slično) 8.000,00 Bagatelna nabava
13. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 9.600,00 Bagatelna nabava
14. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.000,00 Bagatelna nabava
17. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 8.000,00 Bagatelna nabava
18. 32374 Revizorske usluge, 79212000-3 12.000,00 Bagatelna nabava
19. 32375 Geodetsko katastarske usluge:    
20. 323751 Grad Pleternica ( Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078) 55.200,00 Bagatelna nabava
21. 323753 Grad Pakrac ( Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099, L 37157, L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016) 55.200,00 Bagatelna nabava
22. 323753 Grad Lipik ( Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009) 36.000,00 Bagatelna nabava
23. 323754 Grad Kutjevo ( Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117) 52.000,00 Bagatelna nabava
24. 323755 Općina Čaglin ( Ž 4124, L 41048, L 41064) 26.400,00 Bagatelna nabava
25. 323756 Općina Jakšić (Ž4116) 32.000,00 Bagatelna nabava
26. 323757 Općina Kaptol ( Ž 4101, Ž 4115, L 41032) 39.200,00 Bagatelna nabava
27. 323758 Općina Velika ( Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077) 52.000,00 Bagatelna nabava
28. 323759 Općina Brestovac ( L 41022) 52.000,00 Bagatelna nabava
29. 32376 Usluge vještačenja, 713190000-7 12.000,00 Bagatelna nabava
30. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 20.000,00 Bagatelna nabava
31. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 15.200,00 Bagatelna nabava
32. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 8.000,00 Bagatelna nabava
33. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično (čišćenje ureda), 90919200-4 30.400,00 Bagatelna nabava
34. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 3.200,00 Bagatelna nabava
35. 3239900 Ostale nespomenute usluge 19.400,00 Bagatelna nabava
36. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 20.000,00 Bagatelna nabava
37. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 60.000,00 Bagatelna nabava
38. 32931 Reprezentacija 24.000,00 Bagatelna nabava
39. 32941 Tuzemne članarine 32.000,00 Bagatelna nabava
40. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 Bagatelna nabava
41. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 8.000,00 Bagatelna nabava
42. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 Bagatelna nabava
43. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Bagatelna nabava
44. 42211 Računska i računalna oprema, 3020000-1 16.000,00 Bagatelna nabava
45. 42219 Ostala uredska oprema, 30100000-0 4.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost ( bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
46.   32349 Ostale komunalne usluge, vodna naknada 65000000-3 248.000,00   31.12.2013. Izuzeto od primjene ZJN
47.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 235.000,00       31.12.2013. Izuzeto od primjene ZJN
48. 01/2013. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 200.000,00 Pret.obavijest o sklap. ugo. Usluge iz dodatka II B 1.1.2013. 1 godina  
49. 02/2013. 42131 L 41064 Čaglin (D53) – Latiovac – Ivanovac Požeški, izgradnja nogostupa 248.000,00 otvoreni ugovor 02. 2013. 30 dana  
50.   32329 Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g. 45233141 7.193.129,00 otvoreni ugovor 1.11.2012. 1.11.2012.- 31.10.2013. Ugovor temeljem OS iz 2009. god.
51. 03/2013. 32329 Ž 4124 N. Ljeskovica (D53), presvlačenje dionice Čaglin-Ljeskovica CPV, 45233141-9 320.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana Redni broj  51., 52.,53. i 54. plana biti će jedan predmet nabave
52. 03/2013. 32329 Ž 4030, D 34, Moslavački Krčenik-Zdenci-Orahovica- Kutjevo-Pleternica (D38) presvlačenje dionice Grabarje – Gradac CPV 45233141-9 320.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana  
53. 03/2013. 32329  L 41004 Gaj (Ž 4236)-Toranj L 41005, presvlačenje dionice Gaj – Brekionska CPV, 45233141-9 240.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana  
54. 03/2013. 32329 L 41077, Ž 4253 gospodarska zona Velika – Ž 4101, presvlačenje dionice 45233141-9 320.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana  
55. 04/2013. 42131 Ž 4124 Nova Ljeskovica- D53, građenje 480.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2013. 40 radnih dana  
56. 05/2013. 42131 L 41072, L 41054 vinska cesta- vikend naselje Pleternica, ulica Lj. Gaja, izgradnja 1.200.000,00 otvoreni ugovor 02. mjesec 2013. 90 radnih dana  

U Požegi, 31. siječnja 2013. godine

Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.

Izmjena i dopuna plana nabave za 2013. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11 i 83/13.) a sukladno Financijskom planu za 2013. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.,  ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi:

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
Izmjena
Napomena
1. 32113 Smještaj na službenom putu 8.400,00 0,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 16.000,00 0,00 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal , 22800000-8 16.000,00 0,00 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 7.200,00 0,00 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 0,00 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 0,00 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin , 65210000-8 40.000,00 0,00 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 56.000,00 0,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 0,00 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 9.600,00 0,00 Bagatelna nabava
11. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta  64110000-0 40.000,00 0,00 Bagatelna nabava
12. 32313 Poštarina ( pisma, tiskanice i slično) 8.000,00 0,00 Bagatelna nabava
13. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 9.600,00 0,00 Bagatelna nabava
14. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 0,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 0,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.000,00 0,00 Bagatelna nabava
17. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 8.000,00 0,00 Bagatelna nabava
18. 32374 Revizorske usluge, 79212000-3 12.000,00 0,00 Bagatelna nabava
19. 32375 Geodetsko katastarske usluge:
20. 323751 Grad Pleternica ( Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078) 55.200,00 0,00 Bagatelna nabava
21. 323753 Grad Pakrac ( Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099, L 37157, L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016) 55.200,00 Briše se Bagatelna nabava
22. 323753 Grad Lipik ( Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009) 36.000,00 Briše se Bagatelna nabava
23. 323754 Grad Kutjevo ( Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117) 52.000,00 Briše se Bagatelna nabava
24. 323755 Općina Čaglin ( Ž 4124, L 41048, L 41064) 26.400,00 0,00 Bagatelna nabava
25. 323756 Općina Jakšić (Ž4116) 32.000,00 0,00 Bagatelna nabava
26. 323757 Općina Kaptol ( Ž 4101, Ž 4115, L 41032) 39.200,00 0,00 Bagatelna nabava
27. 323758 Općina Velika ( Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077) 52.000,00 Briše se Bagatelna nabava
28. 323759 Općina Brestovac ( L 41022) 52.000,00 Briše se Bagatelna nabava
29. 32376 Usluge vještačenja, 713190000-7 12.000,00 0,00 Bagatelna nabava
30. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 20.000,00 0,00 Bagatelna nabava
31. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 15.200,00 0,00 Bagatelna nabava
32. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 8.000,00 0,00 Bagatelna nabava
33. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 30.400,00 0,00 Bagatelna nabava
34. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 3.200,00 0,00 Bagatelna nabava
35. 3239900 Ostale nespomenute usluge 19.400,00 19.600,00 Bagatelna nabava
36. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 20.000,00 0,00 Bagatelna nabava
37. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 60.000,00 0,00 Bagatelna nabava
38. 32931 Reprezentacija 24.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava
39. 32941 Tuzemne članarine 32.000,00 0,00 Bagatelna nabava
40. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 0,00 Bagatelna nabava
41. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 8.000,00 0,00 Bagatelna nabava
. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 0,00 Bagatelna nabava
3. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 0,00 Bagatelna nabava
44. 42211 Računska   i računalna oprema, 3020000-1 16.000,00 0,00 Bagatelna nabava
45. 42219 Ostala uredska oprema, 30100000-0 4.000,00 0,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nab.
Poz. račun. plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost  ( bez PDV-a)
Izmjena i dopuna
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planir. početak postupka
Planir. trajanje ugov.
NAPOMENA
46. 32349 Ostale komunalne usluge, vodna naknada 65000000-3 248.000,00                    0,00 31.12. 2013. Izuzeto od primjene ZJN
47. 323999 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 235.000,00 280.000,00 Izuzeto od primjene ZJN 31.12. 2013. Izuzeto  od primjene ZJN
48. 01/ 2013. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 200.000,00                   0,00 Pret.obav. o sklaplj. ug. Usluge iz dodatka II B 01.2013. 1 godina
49. 02/ 2013. 42131 L 41064 Čaglin (D53) – Latiovac – Ivanovac Požeški, izgradnja nogostupa 248.000,00 0,00 otvoreni       ugovor 02. 2013. 30 dana
50. 32329 Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g. 45233141 7.193.129,00 0,00 otvoreni     ugovor 1.11. 2012. 1.11. 2012.- 31.10. 2013. Ugovor temeljem OS iz 2009. god.
51. 03/ 2013. 32329 Ž 4124 N. Ljeskovica (D53), presvlačenje dionice Čaglin-Ljeskovica CPV, 45233141-9 320.000,00 Briše se otvoreni     ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana Redni broj  51., 52.,53. i 54. plana biti će jedan predmet nabave
52. 03/ 2013. 32329 Ž 4030, D 34, Moslavački Krčenik-Zdenci-Orahovica- Kutjevo-Pleternica (D38) presvlačenje dionice Grabarje – Gradac CPV 45233141-9 320.000,00 Briše se otvoreni     ugovor 03. mjesec 2013. 5 radnih dana
53. 03/ 2013 32329  L 41004 Gaj (Ž 4236)-Toranj L 41005, presvlačenje dionice Gaj – Brekionska CPV, 45233141-9 240.000,00 Briše se otvoreni    ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana
54. 03/ 2013. 32329 L 41077, Ž 4253 gospodarska zona Velika – Ž 4101, presvlačenje dionice 45233141-9 320.000,00 Briše se otvoreni    ugovor 03. mjesec 2013. 45 radnih dana
55. 04/ 2013. 42131 Ž 4124 Nova Ljeskovica- D53, građenje 480.000,00 600.000,00 otvoreni   ugovor 03. mjesec 2013. 40 radnih dana
56. 05/ 2013. 42131 L 41072 , L 41054 vinska cesta- vikend naselje Pleternica, ulica Lj. Gaja, izgradnja 1.200.000,00 2.400.000,00 otvoreni    ugovor 02. mjesec 2013. 90 radnih dana
57. 06/ 2013 32329 Redovito održavanje 0,00 36.200.000,00 otvoreni OS na rok od 4 god. 05. mj.2013. godina dana
58. 07/ 2013 32329 Sanacija klizišta L 41067 (Ž  4185) Drenovac- Bečic-Ciglenik-Lužani 0,00 800.000,00   otvoreni    ugovor Tijekom 2013.   30. dana
59. 08/ 2013 32329 Redovito održavanje u zimskom periodu 0,00 1.291.896,75 Pregovarački post.  bez preth. objave   ugovor od 15.11. 2013 do 15.03. 2014.
60. 09/ 2013 421319 Projektna dokumentacija za županijske i lokalne ceste 0,00 87.500,00  otvoreni   ugovor Tijekom 2013.

Požega, 24. 09. 2013.

Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.

Plan nabave za 2014. godinu

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13. i 143/13.) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) a sukladno Financijskom planu za 2014. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
Napomena
1. 32113 Smještaj na službenom putu 4.800,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 9.600,00 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal, 22800000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 4.800,00 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin, 65210000-8 30.400,00 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 48.000,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 9.600,00 Bagatelna nabava
11. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 40.000,00 Bagatelna nabava
12. 32313 Poštarina ( pisma, tiskanice i slično) 8.000,00 Bagatelna nabava
13. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 12.000,00 Bagatelna nabava
14. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.000,00 Bagatelna nabava
17. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 8.000,00 Bagatelna nabava
  32375 Geodetsko katastarske usluge: 347.000,00  
18. 323751 Grad Pleternica ( L 41054, L 41072) 140.000,00 Bagatelna nabava
19. 323751 Grad Pleternica, Bučje – Lovčić 52.200,00 Bagatelna nabava
20. 3323753 Grad Lipik ( Marino selo) 40.000,00 Bagatelna nabava
21. 323754 Grad Kutjevo , Ciglenik-Bilač, dionica Grada Kutjeva 30.000,00 Bagatelna nabava
22. 323755 Općina Čaglin , Ciglenik-Bilač, dionica Općine Čaglin 30.000,00 Bagatelna nabava
23. 323758 Općina Velika , Trenkovo-Bakovci 30.000,00 Bagatelna nabava
24. 323758 Općina Kaptol, Ž 4115 u Alilovcima) 25.000,00 Bagatelna nabava
25. 4511 Vinogradska ulica u Pleternici , izrada projektne dokumentacija , 71242000-6 120.000,00 Bagatelna nabava
26. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
27. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge procjene 66519500-6 16.000,00 Bagatelna nabava
28. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 19.200,00 Bagatelna nabava
29. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 4.000,00 Bagatelna nabava
30. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 16.000,00 Bagatelna nabava
31. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 3.200,00 Bagatelna nabava
32. 3239900 Ostale nespomenute usluge 20.800,00 Bagatelna nabava
33. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 20.000,00 Bagatelna nabava
34. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 60.000,00 Bagatelna nabava
35. 32931 Reprezentacija 24.000,00 Bagatelna nabava
36. 32941 Tuzemne članarine 32.000,00 Bagatelna nabava
37. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 Bagatelna nabava
38. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 8.000,00 Bagatelna nabava
39. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 Bagatelna nabava
40. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Bagatelna nabava
41. 42619 Ulaganja u računalne programe 48.000,00 Bagatelna nabava
42. 42219 Ostala uredska oprema 16.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost ( bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
43.   32349 Ostale komunalne usluge, vodna naknada 65000000-3 248.000,00 01.01.2014. 31.12.2014. Izuzeto od primjene ZJN
44.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 248.000,00     01.01.2014. 31.12.2014. Izuzeto od primjene ZJN
45. 01/2014. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 120.000,00 Pret.obavijest o sklap. ugo. Usluge iz dodatka II B 1.1.2014. 1 godina  
46. 02/2014. 32329 Redovito održavanje i zaštita žup. i lokalnih cesta u 2014. g. 45233141 31.500.000,00 otvoreni Okvirni sporazum 02. 2014. 4 godine  
47. 03/2014. 4511 L 41078 Pleternica D 525-gospodarska zona-D38, ulica A.M.Reljkovića 2.080.000,00 otvoreni ugovor 02. mjesec 2014. 90 kalendarskih dana  
48. 04/2014. 4511 L 41063 Tulnik-D38 240.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 03. mjesec 2014. 30 kalendarskih dana  
49. 05/2014. 32329 Sanacija propusta Ž 4101 Biškupci(Ž4100)-Kaptol-Vetovo-D49, Ž 4236 Poljana (Ž3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) 320.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2014. 60 kalendarskih dana  
50. 06/2014. 32329 L 41055 Koprivnica-Poloje-Ž 4185 1.120.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2014. 60 kalendarskih dana  
51. 07/2014. 4511 Isporuka 5 automatskih stacionarnih brojila prometa 325.300,00 Nadmetanje i sredstva osigurava HC Zagreb ugovor 01/2014. Po potpisu ugovora  

U Požegi, 31. siječnja 2014. godine

Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.

I. Izmjena plana nabave za 2014. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) a sukladno Financijskom planu za 2014. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

I. IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave
Procijenjena vrijednost vrijednost nabave (bez PDV-a)
Napomena
     
Plan
I.izmjena
 
1. 32113 Smještaj na službenom putu 4.800,00 6.400,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari,savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 9.600,00 11.200,00 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal, 22800000-8 16.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 4.800,00 6.400,00 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin, 65210000-8 30.400,00 18.400,00 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 48.000,00 40.000,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 10.400,00 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 9.600,00 Bagatelna nabava
11. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 40.000,00 Bagatelna nabava
12. 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i slično) 8.000,00 6.400,00 Bagatelna nabava
13. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 12.000,00 Bagatelna nabava
14. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 20.000,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.000,00 Bagatelna nabava
17. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 8.000,00 Bagatelna nabava
  32375 Geodetsko katastarske usluge: 347.200,00 347.200,00  
18. 323751 Grad Pleternica 140.000,00 Bagatelna nabava
19. 323751 Grad Pleternica, Bučje-Lovčić 52.200,00 Bagatelna nabava
20. 323753 Grad Lipik (Marino selo) 40.000,00 Bagatelna nabava
21. 323754 Grad Kutjevo, Ciglenik-Bilač, dionica Grada Kutjeva 30.000,00 Bagatelna nabava
22. 323755 Općina Čaglin, Ciglenik-Bilač, dionica Općine Čaglin 30.000,00 42.000,00 Bagatelna nabava
23. 323758 Općina Velika, Trenkovo-Bakovci 30.000,00 Bagatelna nabava
24. 323757 Općina Kaptol, Ž 4115 u Alilovcima 25.000,00 Briše se Bagatelna nabava
25. 323759 Katastarske usluge 13.000,00 Bagatelna nabava
26. 4511114 Vinogradska i Gajeva ulica u Pleternici, izrada projektne dokumentacija , 71242000-6 120.000,00 Bagatelna nabava
27. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 16.000,00 Bagatelna nabava
28. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge procjene i sudskih vještaka 66519500-6 16.000,00 Bagatelna nabava
29. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 19.200,00 Bagatelna nabava
30. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 4.000,00 Bagatelna nabava
31. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično (čišćenje ureda), 90919200-4 16.000,00 Bagatelna nabava
32. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 3.200,00 Bagatelna nabava
33. 3239900 Ostale nespomenute usluge 20.800,00 44.800,00 Bagatelna nabava
34. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 20.000,00 12.000,00 Bagatelna nabava
35. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 60.000,00 Bagatelna nabava
36. 32931 Reprezentacija 24.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava
37. 32941 Tuzemne članarine 32.000,00 Bagatelna nabava
38. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 Bagatelna nabava
39. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 8.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava
40. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 40.000,00 Bagatelna nabava
41. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Bagatelna nabava
42. 42621 Ulaganja u računalne programe 48.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava
43. 42219 Ostala uredska oprema 16.000,00 32.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
       
Plan
I.izmjena
         
44.   32349 Ostale komunalne usluge, vodna naknada 65000000-3 248.000,00 1.1.2014. 31.12.2014. Izuzeto od primjene ZJN
45.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 248.000,00     1.1.2014. 31.12.2014. Izuzetood primjene ZJN
46. 01/2014. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja, 79110000-8 120.000,00 96.000,00 Pret. obavijest o sklap. ugo. Usluge iz dodatka II B, ugovor 1.1.2014. 1 godina  
47. 02/2014. 32321 Redovito održavanje i zaštita žup. i lokalnih cesta u 2014. g. 45233141 31.500.000,00 otvoreni Okvirni sporazum 02.2014. 4 godine  
48. 03/2014. 4511 L 41078 Pleternica D 525-gospodarska zona-D38, ulica A.M. Reljkovića 2.080.000,00 2.400.000,00 otvoreni ugovor 02. mjesec 2014. 90 kalendarskih dana  
49. 04/2014. 4511 L 41063 Tulnik-D38 240.000,00 160.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 03. mjesec 2014. 30 kalendarskih dana  
50. 05/2014. 32321 Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4101 (Biškupci (ŽC 4100)-Kaptol-Vetovo-ŽC 4030 320.000,00 330.000,00 Bagatelna objava na web stra. Ugovor 03. mjesec 2014. 60 kalendarskih dana  
51. 06/2014. 32329 L 41055 Koprivnica-Poloje-Ž 4185 1.120.000,00 1.160.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2014. 60 kalendarskih dana  
52. 07/2014. 4511 Isporuka 5 automatskih stacionarnih brojila prometa 325.300,00 Nadmetanje i sredstva osigurava HC Zagreb ugovor 01.2014. Po potpisu ugovora  
53. 08/2014.   Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4117 (ŽC 4030-Kutjevo-Bektež (D51) 950.000,00 otvoreni ugovor 7. mjesec 2014. 60 radnih dana  
                     
54.     Sanacija propusta na ŽC 4236 (Poljana (ŽC 3168)-Gaj-Kukunjevac- Dobrovac (D47)u naseljima Dobrovac i Kukunjevac 400.000,00 Bagatelna nabava ugovor 6. mjesec 2014. 45 radnih dana  
55.     Izrada projektne dokumentacije sanacija propusta na ŽC 4236 (Poljana (ŽC3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) u naseljima Dobrovac i Kukunjevac 28.000,00 Bagatelna nabava ugovor 5.mjesec 2014. 10 dana  
      Nadzor nad izvođenjem radova,sanacija propusta na ŽC 4236 (Poljana ( ŽC3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) u naseljima Dobrovac i Kukunjevac 24.000,00 Bagatelna nabava ugovor 7. mjesec 2014. Po ugovoru sa izvođačem radova  
56. 09/2014.   Sanacija klizišta: 1. LC 41006 (LC 33073 – Bujavica) 2. LC 41059 (Frkljevci (DC525) Zagrađe-ŽC 4185)) 3. ŽC 4185 (Dragovci (DC49)-Bilice-DC 525) dionica Zagrađe – lovačka kuća 1.100.000,00 otvoreni ugovor 11. mjesec 2014. 45 radnih dana  
57.     Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju pješačkog mosta na vodotoku Tomaševac u Gradu Kutjevo (ŽC 4101 Biškupci (ŽC4100)-Kaptol-Vetovo-Kutjevo 18.000,00 Bagatelna nabava ugovor 9. mjesec 2014. 22.09.2014.  
58.   451197 Izgradnja promjenjive prometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci – sjever 54.990,00 Bagatelna nabava ugovor 11. mjesec 2014. 5 dana  
59.     Izrada projektne dokumentacije izgradnja promjenjiveprometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci – sjever 28.800,00 Bagatelna nabava ugovor 11. mjesec 2014. 10 dana  
60.     Vinogradska ulica u Pleternici, priprema i praćenje projekata 160.000,00 Bagatelna nabava ugovor 11. mjesec 2014.  
61.     Ulica Ljudevita Gaja u Pleternici, priprema i praćenje projekata   160.000,00 Bagatelna nabava ugovor 11. mjesec 2014.  

U Požegi, 30. siječnja 2015. godine

Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.

Plan nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) a sukladno Financijskom planu za 2015. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave
Procijenjena vrijednost nabave(bez PDV-a)
Napomena
1. 32113 Smještaj na službenom putu 4.800,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 9.600,00 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal, 22800000-8 32.000,00 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 6.400,00 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin , 65210000-8 22.400,00 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 40.000,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 8.000,00 Bagatelna nabava
11. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 40.000,00 Bagatelna nabava
12. 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i slično) 6.400,00 Bagatelna nabava
13. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 28.000,00 Bagatelna nabava
14. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.000,00 Bagatelna nabava
17. 32334 Usluge informiranja 8.000,00 Bagatelna nabava
18. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 12.000,00 Bagatelna nabava
19. 323751 Katastarske usluge 12.000,00 Bagatelna nabava
20. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 24.000,00 Bagatelna nabava
21. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge procjene i vještačenja 66519500-6 16.000,00 Bagatelna nabava
22. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 19.200,00 Bagatelna nabava
23. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 4.800,00 Bagatelna nabava
24. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 16.000,00 Bagatelna nabava
25. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 4.000,00 Bagatelna nabava
26. 3239900 Ostale nespomenute usluge 62.800,00 Bagatelna nabava
27. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 16.000,00 Bagatelna nabava
28. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 44.000,00 Bagatelna nabava
29. 32931 Reprezentacija 40.000,00 Bagatelna nabava
30. 32941 Tuzemne članarine 24.000,00 Bagatelna nabava
31. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 Bagatelna nabava
32. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 16.000,00 Bagatelna nabava
33. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 Bagatelna nabava
34. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Bagatelna nabava
35. 42619 Ulaganja u računalne programe 48.000,00 Bagatelna nabava
36. 42219 Ostala uredska oprema 16.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave(CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
37.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 280.000,00     1.1. 2015. 31.12.2015. Izuzeto od primjene ZJN
38. 01/2015. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 80.000,00 Bag. nabava, poziv Usluge iz dodatka II B, ugovor 1.1.2015. 1 godina  
39.   32375 Geodetsko katastarske usluge: upis cesta u 2015. godini 237.000,00 Otvoreni   02. 2015. 1 godina  
40. 02/2015. 32329 Redovito održavanje i zaštita žup. i lokalnih cesta u 2015. g. 45233141 15.750.000,00 otvoreni Okvirni sporazum 02.2015. 2 godine  
41. 03/2015. 4511 ŽC 4116 Kamenolom Vetovo-Vetovo-Jakšić-DC38, sanacija odvodnje 400.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 45 kalendarskih dana  
42. 04/2015. 4511 LC 41068 Bučje (ŽC 4185)-Lovčić (ŽC4186), rekonstrukcija kolnika 960.000,00 otvoreni ugovor 02. mjesec 2015. 60 kalendarskih dana  
43. 05/2015. 32329 LC 41040, ŽC 4101-Mitrovac (zapad)-Novi Mitrovac-ŽC 4101, rekonstrukcija kolnika 560.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2015. 60 kalendarskih dana  
44. 06/2015. 32329 ŽC 3168 Uljanik (DC26)-Poljana-Međurić-Banova Jaruga(ŽC3124) dionica Poljana-Antunovac LC 41004 Gaj (ŽC4236)Toranj-LC41005, presvlačenje kolnika 1.280.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2015. 30 kalendarskih dana  
45. 07/2015. 4511 ŽC 4115 Kaptol (ŽC 4101) Alilovci-a.g.Grada Požege ŽC 4253 Ćeralije (DC69)-Drenovac-a.g.grada Požege, dionica Trenkovo-Velika, presvlačenje kolnika 1.120.000,00 otvoreni ugovor 03.mjesec 2015. 30 kalendarskih dana  
46. 08/2015. 4511 LC 41054 a.g. Grada Požege-Starac-Vinogradska Pleternica DC 38 nastavak, rekonstrukcija kolnika 200.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 06. mjesec 2015. 90 kalendarskih dana  
47. 09/2015. 4511 LC 41064 Čaglin DC 53-Latinovac-Ivanovac Požeški, ulica B. Radića, sanacija odvodnje 160.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 60 kalendarskih dana  
48. 10/2015. 4511 LC 41011 Kapetanovo polje (LC41001)-Ploštine-Donja Obrijež (ŽC 4097), dionica Ploštine-Kapetanovo Polje, rekonstrukcija kolnika 280.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 30 kalendarskih dana  
49.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik I.) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 01.04. – 15.06.2015.  
50.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik II.) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 01.04.-15.06.2015.  
51.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik III.) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 15.05.-15.07.2015.  
52.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik IV) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 15.06.-15.08.2015.  
53.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik V) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 01.07.-15.09.2015.  
54.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik VI) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 15.06.-31.08.2015.  
55.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik VII) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 01.04.-31.08.2015.  
56.   4511 Postavljanje semafora kod Osnovne škole u Trenkovu 60.000,00 Bagatelna nabava-poziv ugovor      
57.   4511 Izgradnja promjenjive prometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci – jug 54.690,00 Bagatelna nabava ugovor 01. mjesec 2015. 5 dana  

U Požegi, 30. siječnja 2015. godine

Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.

Izmjena i dopuna plana nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11.) a sukladno Financijskom planu za 2012. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
Napomena
Plan 1. izmjena
1. 3211 Smještaj na službenom putu 9.756,10 4.800,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari,savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 16.260,16 20.000,00 Bagatelna nabava
3. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ( uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 22800000-8 31.707,31 0,00 Bagatelna nabava
4. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.756,10 0,00 Bagatelna nabava
5. 32233 Plin, 65210000-8 40.650,40 0,00 Bagatelna nabava
6. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 48.780,48 0,00 Bagatelna nabava
7. 32251 Sitni inventar i auto gume 21.951,22 0,00 Bagatelna nabava
8. 32251 Sitni inventar 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
9. 32252 Auto gume, 34351100-3 9.756,10 0,00 Bagatelna nabava
10. 32271 Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća, 18110000-3 9.756,10 0,00 Bagatelna nabava
11. 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza, 64110000-0 44.715,44 0,00 Bagatelna nabava
12 . 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 9.756,10 12.000,00 Bagatelna nabava
13. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.195,12 9.600,00 Bagatelna nabava
14. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 12.195,12 20.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta- kontrolna ispitivanja , 71632000-7 26.016,26 0,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.130,08 0,00 Bagatelna nabava
17. 3234 Komunalne usluge, 65000000-3 2.439,02 0,00 Bagatelna nabava
18. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 10.569,10 0,00 Bagatelna nabava
19. 32375 Revizorske usluge, 79212000-3 12.195,12 Briše se Bagatelna nabava
20. 32375 Ostale geodetske  usluge, 71355000-1 0,00 4.000,00 Bagatelna nabava
21. 323751 Grad Pleternica ( Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078) 65.040,64 0,00 Bagatelna nabava
22. 323753 Grad Pakrac ( Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099, L 37157, L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016) 69.105,68 0,00 Bagatelna nabava
23. 323753 Grad Lipik ( Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009) 28.455,28 0,00 Bagatelna nabava
24. 323754 Grad Kutjevo ( Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117) 65.040,64 0,00 Bagatelna nabava
25. 323755 Općina Čaglin ( Ž 4124, L 41048, L 41064) 20.325,20 0,00 Bagatelna nabava
26. 323756 Općina Jakšić (Ž4116) 20.325,20 0,00 Bagatelna nabava
27. 323757 Općina Kaptol ( Ž 4101, Ž 4115, L 41032) 30.081,30 0,00 Bagatelna nabava
28. 323758 Općina Velika ( Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077) 51.219,50 0,00 Bagatelna nabava
29. 323759 Općina Brestovac ( L 41022) 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
30. 32376 Usluge vještačenja, 713190000-7 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
31. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 12.195,12 20.000,00 Bagatelna nabava
32. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 15.447,15 0,00 Bagatelna nabava
33. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 8.130,08 0,00 Bagatelna nabava
34. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 21.138,21 0,00 Bagatelna nabava
35. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 2.439,02 0,00 Bagatelna nabava
36. 3239 Ostale nespomenute usluge 27.642,27 11.200,00 Bagatelna nabava
37. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 17.000,00 0,00 Bagatelna nabava
38. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 69.000,00 0,00 Bagatelna nabava
39. 32931 Reprezentacija 24.390,24 0,00 Bagatelna nabava
40. 32941 Tuzemne članarine 42.276,42 0,00 Bagatelna nabava
41. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.325,20 0,00 Bagatelna nabava
42. 4213 Ž 4101 Velika-Kutjevo, projektna dokumentacija , 71242000-6 45.528,45 52.800,00 Bagatelna nabava
43. 4213 Ž 4101 Velika – Kutjevo, kontrolna ispitivanja, 71632000-7 8.130,08 0,00 Bagatelna nabava
44. 4213 Ž 4236 Dobrovac – Poljana , kontrolna ispitivanja 71632000-7 8.130,08 0,00 Bagatelna nabava
45. 4213 L 41001 G. Obrijež- Kapetanovo Polje, kontrolna isptivanja, 71632000-7 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
46. 4213 L 41074 Lakušija – Sesvete , kontrolna ispitivanja, 71632000-7 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
47. 4213 L 41074 Lakušija – Sesvete , projektna dokumentacija , 71242000-6 0,00 22.320,00 Bagatelna nabava
48. 4213 Ž 4102 TL Nevoljaš, most na vodotoku Dubočanka, projektna dokumentacija, 71242000-6 0,00 56.000,00 Bagatelna nabava
49. 4213 Ž 4102 TL Nevoljaš, most na vodotoku Dubočanka, kontrolna ispitivanja, 71242000-6 0,00 20.000,00 Bagatelna nabava
50. 4213 Industrijska ulica u Pleternici, nadzor 0,00 40.000,00 Bagatelna nabava
51. 4213 Industrijska ulica u Pleternici, kontrolna ispitivanja 71632000-7 0,00 20.400,00 Bagatelna nabava
52. 4213  Duboka L 41046  kontrolna ispitivanja 71632000-7 0,00 16.000,00 Bagatelna nabava
53. 4213 L 41072 ulica Lj. Gaja u Pleternici-kontrolna ispitivanja 71632000-7 16.260,16 Briše se Bagatelna nabava
54. 42211 Računska   i računalna oprema, 3020000-1 69.105,68 0,00 Bagatelna nabava
55. 42219 Ostala uredska oprema, 30100000-0 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
56. 4225 Kupnja kamere za  georeferencirano snimanje 0,00 72.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost bez PDV-a
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
Plan I.izmjena
57. 32329 Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g. 45233141 7.193.128,83 0,00 otvoreni ugovor 1.11.2011.- 31.10.2012. 1 godina Ugovor temeljem OS iz 2009. god.
58. 02/2012. 32329 Izvanredno održavanje žup. i lok. cesta u 2012. 45233141-9 1.600.000,00 0,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 90 dana
59. 02/2012. Ž 4236 Dobrovac-Poljana 45233141-9 681.300,70 0,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 90 dana
60. 02/2012. L 41001 Donja Obrijež- Gornja Obrijež
45233141-9
276.422,72 0,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 90 dana
61. 02/2012. L 41058 Blacko-Trapari
45233141-9
642.276,58 0,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 90 dana
62. 06/2012. 42131 Sanacija AB propusta i mostova
CPV, 45221119-9
63. 06/2012. Ž 4101 Velika – Kutjevo
CPV , 45221119-9
214.634,21 0,00 otvoreni ugovor 4. mj. 2012.
64. 05/2012. 42131 Ž 4236 Poljana-Dobrovac
CPV, 45221119-9
349.593,44 200.000,00 otvoreni ugovor 4. mj. 2012.
65. 03/2012. 42131 L 41001 Donja Obrijež-Kapetanovo polje
45233120-6
556.910,55 480.000,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 60 dana
66. 04/2012. 42131 L 41074 Lakušija – Sesvete
CPV, 45221119-9
540.650,35 165.000,00 otvoreni ugovor 4. mj. 2012. 30 dana
67. 07/2012. 42131 Rekonstrukcija –sanacija odvodnje L 41072 Ulica Lj. Gaja u Pleternici
45233141-9
1.934.959,40 Biše se> otvoreni ugovor 6 mj. 2012.
68. 08/2012. 42131 Rekonstrukcija i sanacija odvodnje L 41072 Lj. Gaja u Pleternici, stručni nadzor na izvođenjem radova, 71247000-1 81.300,80 Briše se otvoreni ugovor 6 mj. 2012.
69. 01/2012. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 500.000,00 0,00 Usluge iz dodatka II B Ugovor o usluzi 1.1.2012. 1 godina
70. CVH i STP 323999 Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini, objava natječaja 219.512,60  232.000,00 Izuzeto od primjene ZJN ugovor 1.1.2012. 1 godina
71. 06/2012. 42131 Rekonstrukcija mosta na Ž 4102 TL Nevoljaš preko vodotoka Dubočanka, 45221119-9 0,00 850.000,00 Otvoreni ugovor 10 mj. 2012. 40 dana Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra ( NN 78/12)
72. 07/2012. 42131 Izgradnja Industrijske ulice u Pleternici , 45233120-6 0,00 2.800.000,00 Otvoreni ugovor 6 mj. 2012. 100 dana
73. 09/2012. 42131 Rekonstrukcija lokalne ceste L 41046 (Duboka-D53) 0,00 800.000,00 otvoreni ugovor 10 mj.2012. 30 dana

U Požegi, 30. 10. 2012. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012. godinu

R.B.
Predmet ugovora
Ev. broj nabave
Ev. broj objave
Vrsta provedenog postupka javne nabave uključujući i postupak sklap. ugovora o uslugama iz Dodatka II.B
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor. uključ. i ugovor o jav. nabavi na temelju okvirnog sporazuma (bez PDV-a)
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, odnosno gosp. subjekta u slučaju okvirnog sporazuma , naziv podizvoditelja ako postoji
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje u slučaju većeg iznos od ugovorenog (s PDV-om)
1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 10. 11. 2011. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od 1 godine „Ceste“, d. d. Slav. Brod 31.10.2012. 7.421.468,18
2. Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini Izuzeto od primjene ZJN 6,00/kn po vozilu prosinac 2011., sa 43 STP na rok od 2 godine Centar za vozila Hrvatske i STP 31. 12. 2013. 248.583,31
3. Redovno čišćenje uredskih prostorija bagatelna 1.500,00 22. 02. 2012. na rok od 1 godine Sigurnost Buzov, Slav. Brod 31.12.2012. 17.428,50
4. Usluge pravnih savjeta i zastupanja 01/2012. 2012/S 015-0000714 Usluge iz Dodatka II.B 500.000,00 27.02.2012. na rok od 1 godine Odvjetnica Olivera Baričević Požega 31.12.2012. 93.621,87
5. Kancelarijski materijal bagatelna   26.03.2012. na rok od 1 godine Narodne novine, Zagreb 31.12.2012. 8.972,97
6. Izrada mreže i umrežavanje računala bagatelna 6.945,40 28.03.2012., na rok od 15 dana „Nova“,d.o.o. Požega 15.04.2012. 8.681,75
7. Autorsko djelo, računalni program za OS   bagatelna 1.000,00 17.04.2012. Domagoj Karničnik, Kutjevo 30.04.2012. 1.212,12
8. Autorsko djelo, računalni program za knjig. i financ. evide.     bagatelna 3.000,00 17.04.2012. Dragutin Tauš, Kutjevo 30.04.2012. 3.636,36
9. Izrada web stranice ŽUC-a     bagatelna 4.000,00 06.02.2012. , na rok od 8 dana Miroslav Grgić, Kutjevo 15.02.2012. 4.848,48
10. Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta 02/2012. 2012/S 002-0004515 dodatak ugovoru br. Otvoreni postupak 1.426.083,40 08.05.2012. na rok od 90 dana „Ceste“,d.d. Bjelovar, podizvoditelj „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 08.08.2012. 1.857.163,35
11. Kupnja kamere za georeferncirane snimanje bagatelna 69.750,00 15.05.2012. Sole-commerce,d.o.o. Zagreb 22.05.2012. 87.187,50
12. Rekonstrukcija mosta na L 41074 Lakušija-Sesvete 04/2012. 2012/S 002-0008787 Otvoreni postupak 119.258,20 22.05.2012., na rok od 30 dana „Promet građenje“,d.o.o. Požega 22.06.2012. 159.696,04
13. Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju mostova i propusta bagatelna 45.000,00 28.05.2012. na rok od 60 dana Ured ovlaštenog inženjera građ. Dragojlović Dragutin, Požega 28.07.2012. 43.750,00
14. Sanacija AB mostova na Ž 4236 Poljana (Ž3168) Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) 05/2012. 2012/S 002-00012712 Otvoreni postupak 152.435,00 11.06.2012. na rok od 60 dana „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega 11.08.2012. 190.343,13
15. Korištenje niskonaponske elektroenergetske mreže bagatelna   13.08.2012. na rok od 12 mjeseci HEP Operator distribucijskog sustava, d.o.o. Elektra Požega 31.12.2012. 1.125,34
16. Obavljanje usluga certificiranja bagatelna   03.07.2012. Financijska agencija, Zagreb 31.12.2012. 312,5
17. Reprezentacija, papirnata galanterija i sredstva za čišćenje bagatelna   01.04.2012. na rok od 12 mjeseci Mercator-H,d.o.o. Sesvete 31.12.2012. 7.454,45
18. Opskrba električnom energijom bagatelna   07.08.2012. HEP Opskrba, Zagreb   1.615,72
19. Geodetske usluge Ž 4030, L 41054, L 41072 Pleternica bagatelna 64.768,00 14.08.2012. na rok od 60 dana Ured ovlš.inž. geodezije Denis Križanac, Požega 14. 10.2012. 0
20. Izgradnja Industrijske ulice u Pleternici 07/2012. 2012/S 002-0041328 Otvoreni postupak 2.062.713,04 24.08.2012. na rok od 100 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 01.12.2012. 2.578.337,71
21. Stručni nadzor na izgradnjom Industrijske ulice u Pleternici bagatelna 35.066,12 24.08.2012. po teh. pregledu radova „KID“,d.o.o. Požega   46.331,74
22. Rekonstrukcija mosta na Ž 4102 T.L. Nevoljaš 06/2012. 2012/S 002-0053156 Otvoreni postupak 838.962,50 27.09.2012. na rok od 40 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 10.11.2012. 394.865,73
23. Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstruk.mosta na Ž 4102 T.L. Nevoljaš bagatelna 20.500,00 15.10.2012. po teh. pregledu radova Ured ovlaš.inž. građev. Dragojlović Dragutin, Požega   0
24. Rekonstrukcija L 41046 (Duboka-D53) 09/2012. 2012/S 002-0060930 Otvoreni postupak 692.364,40 22.10.2012. na rok od 30 dana „Cesting“,d.o.o. Osijek, podizvoditelj GRM vl. Radoslav Galić Bektež 22.11.2012. 256.756,50
25. Izlaženje časopisa „Ceste i mostovi“ bagatelna 10.000,00 23.10.2012. HDZC „Via Vita“, Zagreb 31.12.2012. 10.000,00
26. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 29. 10. 2012. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od 1 godine, 01.11.2012. – 31.10.2013. „Ceste“, d. d. Slav. Brod 31.10.2013. 0

INFO

  • ŽUC POŽEGA

  • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

  • 00385 (0)34 271 606

  • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati